Biokaasuinvestointeille mahdollista pyytää etusijamenettelyn soveltamista

Toiminnanharjoittaja voi pyytää etusijamenettelyn soveltamista vesitalous- tai ympäristölupahakemuksensa käsittelyssä vuosina 2023–2026. Etusijalle pääsyn tarkoituksena on mahdollistaa lupahakemuksen tavanomaista nopeampi käsittely aluehallintovirastossa.

Etusijan saavat hakemukset, jotka koskevat

  1. energiantuotantolaitoksia, jotka tuottavat energiaa uusiutuvalla energialla, sekä merituulivoimaloita ja niihin liittyviä vesitaloushankkeita
  2. uusiutuvaan energiaan tai sähköistämiseen perustuvia fossiilisten polttoaineiden tai raaka-aineiden käyttöä korvaavia teollisuuden hankkeita
  3. vedyn valmistusta ja hyödyntämistä, lukuun ottamatta vedyn valmistusta fossiilisista polttoaineista
  4. hiilidioksidin talteenottoa, hyödyntämistä ja varastointia
  5. akkutehtaita ja akkumateriaalien valmistusta, talteenottoa ja uudelleenkäyttöä.

Hakijan täytyy erikseen pyytää pääsyä etusijamenettelyyn. Pyynnön yhteydessä on esitettävä selvitys ei merkittävää haittaa -periaatteen toteutumisesta.

Ympäristöministeriö on laatinut luvanhakijoille ohjeen etusijasta ja ei merkittävää haittaa -periaatetta koskevan selvityksen tekemisestä. (Linkki ohjeeseen.) Ohjeen tueksi valmistellaan erillistä lomaketta selvityksen laatimiseen.

Lisätietoja antaa ELY-keskuksen ympäristöasioiden asiakaspalvelu.

Scroll to Top