Arvioit Kestävä elvytys -työryhmän loppuraportista

Ympäristö- ja ilmastoministeri Krista Mikkosen asettama työryhmä julkaisi 22.10.2020 loppuraportin, jossa se antaa suosituksia kestävän elvytyksen toimenpiteisiin. Kestävä elvytys -työryhmä on tehnyt toimeksiantonsa mukaisesti ehdotuksia vuoden 2020 neljänteen lisätalousarvioesitykseen ja koronakriisin jälkihoitotoimien jatkoon (5.6.2020) sekä budjettiriiheen, joka pidettiin 16.9.2020. Työryhmä on toimeksiantonsa mukaisesti tar­kastellut myös EU –rahoituksen kohdentamista laajemmin kestävään elvytykseen sekä esit­tänyt EU –elpymisvälineeseen soveltua investointiaihioita. Suositusten ohella työryhmä on laatinut kestävyyskriteeristön, jota se ehdottaa käytettäväksi, kun arvioidaan päätösten ilmasto- ja kiertotalousvaikutuksia.

Mikkosen työryhmä on tarkastellut tarvittavia toimia yhteiskunnan murrosten kautta. Murrokset ovat välttämättömiä hallituksen hiilineutraalius-, kiertotalous- ja luonnon monimuotoisuustavoitteiden saavuttamiseksi, sillä yksittäisillä toimenpiteillä tavoitteita ei voida saavuttaa. Työryhmän tarkastelemat murrokset ovat:

 • Energiajärjestelmän murros
  Yhdyskuntien ja liikenteen murros
  Ruokajärjestelmän murros
  Teollisuuden murros
  Monimuotoinen luonto ja luontopohjaisten ratkaisujen murros
  Yksityinen kulutus ja kansalaisten osallisuuden murros
  Julkisen sektorin murros

Suomen Biokierto ja Biokaasu ry, SBB, pitää työryhmän loppuraportissa esitettyjä ehdotuksia ja suosituksia oikean suuntaisina. Niissä asioita on tarkasteltu laaja-alaisesti perinteiset sektorirajat murtaen. Asia on liian iso ratkaistavaksi yhden ministeriön ja/tai sektorin toimesta. Työn laaja-alaisuudesta johtuen, raportti on pitkä ja hieman vaikea lukuinen.

SBB:n arvion mukaan työryhmä on huomioinut työssään kiitettävästi kiertotalouden, biokaasun ja ravinnekierron tarjoamat mahdollisuudet. SBB:n arvion mukaan biokierto onkin linkittynyt lähes kaikkiin meneillään oleviin yhteiskunnan murroksiin. Uusiutuvat kaasut, biokaasu mukaan lukien, ovat tärkeässä roolissa, kun energiajärjestelmästä tehdään älykkäämpään, joustavampaa ja toimivampaa; liikennebiokaasu on yksi nopeasti käyttöönotettavista ratkaisuista liikenteen päästöjen vähentämiseksi kotimaisin resurssein; biokaasu ja ravinteiden kierrätys ovat konkreettisia toimenpiteitä kestävässä ruokajärjestelmässä; ja kierrätysravinteiden käytöllä voidaan parantaa viljelysmaan toiminnallisuutta ja näin osaltaan mahdollistaa terve ja toimiva ekosysteemi.

Lisätietoa:

Scroll to Top