Yhdistyksen tavoitteet ja toiminta

Tavoitteet ja toiminta

Alan kehittäminen ja kilpailukyvyn varmistaminen edellyttävät suunnitelmallista toimintaa ja hyvää yhteistyötä alan toimijoiden kesken. Toimialamme on vasta kehittymässä, minkä vuoksi esimerkiksi lainsäädännölliset puitteet ovat osin vasta muotoutumassa. Myös tietoisuutta toimialasta tulee lisätä niin päättäjien, virkamiesten, yhteistyökumppanien kuin suurenkin yleisön keskuudessa.

Yhdistyksen tavoitteena on varmistaa toimialalle hyvät toimintaedellytykset sekä tuotteiden hyvä kilpailukyky. SBB:n keskeisin tehtävä on edistää kestävää ja vastuullista biohajoavien jätteiden ja muiden biohajoavien orgaanisten ainesten käsittelyyn, jalostamiseen ja myyntiin liittyvää toimintaa, mitä toteutetaan seuraavilla toimenpiteillä:

  • SBB seuraa toimialaan liittyvää kehitystä eri maissa.
  • SBB jakaa puolueetonta ja ajankohtaista tietoa toimialasta jäsenistölle ja yleisölle.
  • SBB osallistuu alan säädösten, menettelytapojen ja teknologian kehittämiseen lausunto- ja  työryhmätöiden kautta.
  • SBB ylläpitää yhteyksiä jäsenistöön sekä sidosryhmiin ja toimialan muihin valtakunnallisiin ja ulkomaisiin järjestöihin.
  • SBB tekee yhdistyksen toimialaan kuuluvaa viestintää ja tiedotusta tiedotusvälineissä, järjestämällä keskustelu-, neuvonta- ja koulutustilaisuuksia, seminaareja, kursseja ja näyttelyjä, opinto- ja messumatkoja, osallistumalla muiden järjestämiin tilaisuuksiin, julkaisemalla tiedotteita ja jäsenlehteä sekä ylläpitämällä www-sivuja.
  • SBB neuvoo jäsenistöään alan kaupallisissa, hallinnollisissa, teknisissä ja ympäristöllisissä  kysymyksissä.
  • SBB osallistuu erilaisiin hankkeisiin ja yhteistyöprojekteihin.
Kuva: Shutterstock
Kuva: Shutterstock

Toiminta vuonna 2019

Vuonna 2019 käydään sekä eduskuntavaalit että EU-vaalit, minkä tulosten pohjalta päätetään toimintaohjelmista seuraaville vuosille. Onkin tärkeää, että ravinnekierrätys sekä biokaasuasiat olisivat laajasti mukana ohjelmissa. Tämän vuoksi alkuvuonna SBB on tehnyt kovasti töitä sen eteen, että tuleva hallitusohjelma loisi hyvät puitteet toimialamme kehittämiselle.

Vuonna 2019 ajankohtaisia säädöshankkeita ovat muun muassa jäte- sekä uusiutuvan energian muutosdirektiivien (RED II) kansalliset toimeenpanot. Biokaasun liikennekäytöstä puolestaan linjataan niin hallitusneuvotteluissa, kuin useissa EU-tasoisissa säädöshankkeissa sekä muun muassa kansallisessa jakeluinfradirektiivin seurantaraportin työstämisen yhteydessä. SBB tulee ottamaan Suomen Biokaasuyhdistys ry:n asiantuntijapaikat niin TEM:n vetämässä kansallisessa kestävyyskriteerit -työryhmässä (RED II) että LVM:n kansallisessa jakeluinfradirektiivin seurantatyöryhmässä.

Laatu- ja turvallisuusasiat ovat keskiössä yhdistyksen toiminnassa. SBB koordinoi LARA-laaturavinnehanketta, joka kehittää laatujärjestelmää kierrätyslannoitteille. LARA-hanke on saanut rahoitusta mm. ympäristöministeriöltä. Vuonna 2019 yhdistys selvittää myös tarvetta kansallisen biokaasun laatujärjestelmän kehittämiseksi.

Vuosina 2019-2022 SBB on mukana yhteiseurooppalaisessa REGATRACE-hankkeessa, jossa kehitetään jalostetun biokaasun toimintaedellytyksiä Euroopassa. REGATRACE-hankkeelle on myönnetty Horisontti2020-rahoitus.

Marraskuussa järjestämme valtakunnalliset Biolaitospäivät. Tähän kaksipäiväiseen asiantuntijatapahtumaan odotetaan satoja osallistujia kuulemaan ajankohtaisia puheenvuoroja ja esityksiä. Tilasuuteen odotetaan myös kymmeniä näytteilleasettajia.

Scroll to Top