Toiminnanjohtajan hallitusohjelma-analyysit

Suomen Biokierto ja Biokaasu ry
Suomen hallitus julkaisi 6.6.2019 hallitusohjelman. Hallitusohjelmassa on lukuisa joukko toimenpiteitä ravinteiden kierron ja biokaasun toimintaympäristön kehittämiseksi Suomessa. Tämä on järkevää politiikkaa! Panostus ravinteiden kiertoon ja biokaasuun on viisasta, sillä samalla satsauksella saadaan vähennettyä liikenteen ja maatalouden päästöjä, luodaan mahdollisuuksia ruokaketjun kannattavuuden ja kilpailukyvyn parantamiseksi sekä parannetaan energia- ja ravinneomavaraisuutta ja -huoltovarmuutta. Ja nämä positiiviset vaikutukset jakautuvat ympäri Suomen

Ravinteiden kierron ja biokaasun osalta hallitusohjelman keskeisimmät kirjaukset liittyvät verotukseen sekä toimiin, joilla pyritään tekemään Suomesta hiilineutraali ja elinvoimainen. Yksityiskohtaisemmin tarkasteltuna hallitusohjelmaan on kirjattu muun muassa ravinnekierron toimenpidekokonaisuuden toteuttaminen, biokaasuohjelman laatiminen, biokaasun jakeluverkon laajentaminen, biokaasuinvestointien ja uusien lannankäsittelytekniikoiden tukeminen, sekä biokaasun ravinnekiertokorvauksen käyttöönottaminen.

Hallitusohjelman liitteissä on määritelty rahalliset panostukset eri toimenpiteiden toteuttamiseksi. Karkeasti laskettuna hallitusohjelma kohdistaa vuoteen 2023 mennessä ravinnekiertoon ja biokaasuun liittyviin toimenpiteisiin yli 50 miljoona euroa. Lisäksi hallitusohjelmassa esitetään erikseen erilaisia tuki-instrumentteja esimerkiksi hiilineutraalisuuden ja kiertotalouden edistämiseksi. Taloudelliset kannustimet ovat tärkeitä, sillä toimiala tarvitsee satsauksia kehityksensä alkuvaiheissa. On kuitenkin erittäin tärkeää, että nämä kannustimet kohdistetaan järkevästi.

Peräänkuulutamme eritoten investointien tekemistä. Keskeisimmät investoinnit olisivat biokaasun tuotannon määrätietoinen lisääminen (investointi- ja tuotantotuet) sekä biokaasun tankkausasemaverkoston (henkilöautot ja raskas kalusto) vahvistaminen. Biokaasun liikennekäytön lisäämisellä voidaan nähdä olevan vipuvaikutus, joka ruokkii koko ravinnekierron arvoketjua.  Myös satsaukset kierrätyslannoitevalmisteiden kehittämiseen ovat erityisen tärkeitä, jotta markkinoiden syntymiseksi saadaan tarvittava alkusysäys.

Kansallisena tavoitteena tulisi olla, että vuonna 2030 Suomessa hyödynnettäisiin liikennekäytössä kotimaista kestävästi tuotettua biokaasua 2,5-4 terawattitunnin edestä.

Kaiken kaikkiaan voimme olla tyytyväisiä hallitusohjelmakirjauksiin. Ne antavat hyvät pelimerkit kansallisen biokierron synnyttämiseksi Suomeen. Nyt kaikkien toimijoiden tulee olla valmiina hyödyntämään avautuvat mahdollisuudet sekä pitämään kiinni lupauksistaan: päättäjät vahvistavat vakaan ja kannustavan toimintaympäristön, ja yritykset investoivat.

Aloitin Suomen Biokierto ja Biokaasu ry:n (SBB) toiminnanjohtajana 1.7.2019. SBB kokoaa saman katon alle biokaasusta ja ravinnekierrosta kiinnostuneet toimijat Suomessa. Tavoitteena on vahvistaa yhteistyötä alan toimijoiden kesken sekä tuoda tehokkaammin yhteen toimijat orgaanisten materiaalien hyödyntämisen koko arvoketjun varrelta. SBB tarjoaa toimialalle erinomaiset puitteet toteuttaa hallitusohjelmaa omalta osaltamme.

Toivotan kaikille oikein ihanaa kesää! Ollaan yhteydessä!

Anna Virolainen-Hynnä

Suomen Biokierto ja Biokaasu ry:n toiminnanjohtaja.

Scroll to Top