Tilastot

Biokaasu tilastot

Päivitetty 13.3.2024

Biokaasun ja biometaanin tuotanto

Tilastokeskuksen tietojen mukaan vuonna 2022 biometaanin tuotanto oli noin 210 GWh (+35 % vuoteen 2021 verrattuna) ja biokaasun tuotanto noin 730 GWh (-2 %). Yhteensä tuotanto oli 940 GWh (+1 %).

Vuonna 2022 biometaani tuotannon osuus biokaasun ja biometaanin kokonaistuotannosta on noin 22 %. Uutta biometaanin tuotantokapasiteettia on tullut erityisesti yhdyskuntien biojätteen ja puhdistamolietteen käsittelystä.

Biometaanin tuotanto lähti kasvuun vuonna 2018, ja kasvu on jatkunut siitä lähtien. Biokaasun tuotanto on ollut tasaisessa kasvussa läpi 2010-luvun, mutta vuosina 2018-2020 tapahtui kehityksessä notkahdus. Tämä johtuu osin pienentyneistä kaatopaikkakaasujen volyymeistä, osin tilastointimuutoksista.

Vuonna 2022 suurin osa biokaasusta tuotettiin biojätteestä ja puhdistamolietteistä. Kaatopaikkakaasujen keräysmäärät ovat laskusuunnassa, mutta ne ovat edelleen tuotantovolyymeiltaan suuremmat kuin esimerkiksi maataloussyötepohjainen tuotanto yhteensä.  Suurin osa biometaanista tuotettiin niin ikään biojätteen ja lietteiden yhteiskäsittelylaitoksissa.

 

Kuva: biokaasun ja biometaanin tuotannon kehitys vuosina 2010-2022 (MWh). Lähde: Tilastokeskus 2018-2022, vuodet 2010-2017 Itä-Suomen Yliopisto. 

 

Laitosten lukumäärät

Vuonna 2023 oli kaikkiaan 34 kaatopaikkakaasun keräyspistettä ja reaktorilaitoksia 85 (34 maatilamittakaavan laitosta, 6 teollisuuslaitosta, biojätteen ja lietteen yhteiskäsittelylaitoksia 28 ja lietemädättämöitä 17). Biometaania jalostettiin kaikkiaan 26 laitoksella. Myös reaktorilaitosten lukumäärät ovat olleet kasvussa. Kaikki Suomessa sijaitsevat biokaasulaitokset löytyvät SBB:n biokaasulaitoskartalta.

Isojen yhteiskäsittelylaitosten ja maatilakohtaisten laitosten lukumäärät ovat olleet kasvussa viime vuosina. Olemassa oleviin yhteiskäsittelylaitoksiin on tehty myös tuotantokapasiteetin laajennuksia. Biometaanin jalostusyksiköiden lukumäärä on myös kasvanut, ja kasvu on kiihtynyt viime vuosina.

 

Kuva: Biokaasun tuotanto eri laitostyypeissä vuonna (MWh). Lähde: Tilastokeskus 

 

Biokaasun ja biometaanin hyödyntäminen

Suurin osa biokaasusta hyödynnetään lämmön ja sähkötuotannossa, suurin osa biometaanista puolestaan liikenteestä. Liikennebiokaasun osuus oli noin 22 prosenttia kaikesta biokaasun ja biometaanin käytöstä vuonna 2022 eli suurin osa tuotetusta biometaanista käytetään liikenteessä. Edelleen suhteellisia suuria määriä biokaasua soihdutetaan, eli ylijäämäkaasu poltetaan hiilidioksidiksi.

Kuva: Biokaasun ja biometaanin hyödyntäminen vuonna 2022. Lähde: Tilastokeskus

Kuva: Liikenteen energiankulutus (vaihtoehtoiset energialähteet ) tieliikenteessä 2016-2022.  Lähde: Tilastokeskus

 

Tuotantolaitosinvestoinnit

Vuosina 2021-2023 on kaikkiaan rakennettu uusia laitoksia 29. Näistä 18 on maatilakohtaisia biokaasulaitoksia, 5 yhdyskuntien biojätteen, 3 elintarviketeollisuuden sivuvirtojen ja 3 jätevesilietteen käsittelylaitoksia. Lisäksi kahden nykyisen laitoksen tuotantoa on kasvatettu laajennusinvestoinnein.

Vuosina 2024-2027 Suomen Biokierto ja Biokaasu ry:n tietojen mukaan Suomessa on rakenteilla ja suunnitteilla 42 uutta biokaasun ja biometaanin tuotantolaitosta. Näiden tuotantokapasiteetti on yhteensä 1,2 terawattituntia, josta yli 90% on biometaania. Huomattava osa on nimenomaan nesteytettyä biometaania käytettäväksi kuorma-autoissa, mutta myös laivoissa.

Näiden investointihankkeiden taloudelliset vaikutukset ovat minimissään 514 miljoonaa euroa, ja työllisyysvaikutukset ovat lähes 800 pysyvää työpaikkaa biokaasulaitoksiin. Kaikkiaan laitoksissa kierrätettäisiin yli 2 600 000 tonnia erilaisia jätteitä sekä maatalouden ja elintarviketeollisuuden sivuvirtoja.

Investointien joukossa on 8 isoa keskitettyä maatalouden sivuvirtoja kierrättävää uutta biokaasulaitosta, joiden yhteenlaskettu kapasiteetti olisi yhteensä yli 0,9 terawattituntia. Muut biokaasulaitostyypit ovat: 11 maatilalaitosta, 3 teollisuuslaitosta, 9 biojätettä käsittelevää laitosta, 10 keskikokoista maatalouden sivuvirtoja käsittelevää laitosta ja 1 jätevesilietelaitos.

Vireillä olevista biokaasulaitosinvestointihankkeista 13 on rakennusvaiheessa, joten niiden toteutuminen on todennäköistä. Nämä pitkällä investointiputkessa olevat hankkeet kasvattavat kotimaisen biometaanin tuotantoa 0,16 terawattituntia sekä biokaasupohjaisen sähkön ja lämmön tuotantoa 0,06 terawattituntia vuoteen 2026 mennessä.

Excel-listaus vireillä olevista biokaasu- ja biometaanin laitoshankeinvestoinneista (tilanne 3.4.2024) 

Taulukko 1: biometaanin, biokaasun ja synteettisen metaanin tuotanto Suomessa (GWh). Lähde: vuodet 2020-2022 Tilastokeskus, 2023-2027 Suomen Biokierto. 2023-2027 luvuissa ovat mukana Energiainvestointitukea saaneet tai hakeneet investointihankkeet, tai muu julkinen investointi-ilmoitus. Tiedot päivitetty 11.3.2024

 

 

Kuva 1 Biokaasun ja biometaanin tuotannon kehitys 2010-2028 (MWh). Lähde: vuodet 2020-2022 Tilastokeskus, 2023-2027 Suomen Biokierto. 2024-2027 luvuissa ovat mukana Energiainvestointitukea saaneet tai hakeneet investointihankkeet, tai muu julkinen investointi-ilmoitus. Tiedot päivitetty 11.3.2024

 

Tulevaisuuden näkymät

SBB arvioi, että biometaanin tuotannon kasvu jatkuu myös tulevina vuosina, biokaasun (ns. raakakaasu) tuotannossa on odotettavissa ainoastaan pientä kasvua. Liikennebiokaasun kysyntä on päädriveri biometaanin tuotannon kasvulle. Myös teollisuuden kysynnän uskotaan kasvavan lähivuosina, mutta vielä ei ole täysin selvää, että suuntautuuko kysyntä paineistettuun, nesteytettyyn vai raakakaasuun.

SBB:n arvion mukaan biojätteiden käsittelymäärät biokaasulaitoksissa tulevat kasvamaan tämän vuosikymmenen aikana, mutta puhdistamolietteiden käsittelymääriin ei ole odotettavissa suuria muutoksia. Kaatopaikkakaasujen määrät tulevat vähenemään.

Maataloussyötteiden käsittelymäärien odotetaan kasvan biokaasulaitoksissa tämän vuosikymmenen aikana. Yleisesti tiedetään, että suurin biokaasun tuotantopotentiaali on maatalouden syötteissä, erityisesti lannassa ja erilaisissa nurmisyötteissä ja oljessa (katso esim. Biokaasuohjelmaa valmistelevan työryhmän loppuraportti. 2020. TEM). Toistaiseksi nämä ovat suurimmilta osin olleet vielä hyödyntämättä Suomessa erityisesti keskisuuressa ja isossa biokaasulaitosmittakaavassa. SBB uskoo, että muutoksia on luvassa pian, sillä usea toimija on ilmaissut kiinnostuksestaan lähteä investoimaan jossain vaiheessa.

 

Taustatietoa tilastoinnista

Biokaasun tilastointi siirtyi vuonna 2018 Tilastokeskukselle. Tätä ennen tilastoinnista vastasivat Itä-Suomen yliopisto sekä Suomen Biokaasuyhdistys ry, joka toimitti tuotantotiedot Euroopan Biokaasuyhdistykselle.

Vuoronvaihdosta johtuen eri vuosien tilastointitarkkuudessa, tilastoinnin kattavuudessa ja luokitteluissa joitakin eroavaisuuksia.

Alkujaan Suomen Biokaasuyhdistys aloitti yhdessä Joensuun yliopiston kanssa 1990-luvulla biokaasulaitosrekisterien julkaisemisen. Niitä varten on kerätty ja tilastoitu tiedot Suomessa toimivista biokaasulaitoksista, niiden tuottamasta kaasusta ja kaasun käytöstä vuodesta 1994 alkaen. Biokaasun liikennekäyttö ei alun perin ollut mukana, mutta Suomen Biokaasuyhdistyksen aloitteesta se tuli mukaan 14. rekisteriin. Siitä alkaen liikennebiokaasutilastot on julkaistu koko historian ajalta eli vuodesta 1941 alkaen. Nykyään Itä-Suomen yliopisto vastaa rekisterin tietojen keräämisestä ja raportin kokoamisesta. Rekisteri julkaistaan vuosittain Itä-Suomen yliopiston metsä- ja luonnontieteiden tiedekunnan julkaisusarjassa

Scroll to Top