Tiedote: Yhteistyöhankkeessa selvitetään Orgaanisten jätteiden, lietteiden ja sivutuotteiden peltokäytön hyödyntämisen mahdollisuudet uudistuvassa lainsäädäntökehikossa

Julkaisuvapaa heti

Suomessa muodostuu vuosittain noin 21 000 000 tonnia ravinnerikkaita biomassoja, joita voidaan hyödyntää eri tavoin uusien tuotteiden tuottamiseksi, ravinteiden kierrätykseen tai/ja energian tuottamiseen. Tällaisia biomassoja ovat esimerkiksi biojäte, erilaiset lietteet, teollisuuden sivuvirrat, lanta, maatalouden tähteet ja jätteet.

Suomessa halutaan lisätä ravinnerikkaiden biomassojen kierrättämistä. Tavoitteena on myös kierrätysravinteiden jalostusasteen nostaminen. Ravinnekierron uskotaan synnyttävän uutta liiketoimintaa, parantavan ruoantuotannon omavaraisuutta ja teknisesti oikein toteutettuna myös vähentävän päästöjä vesistöihin ja ilmaan sekä sitomaan hiiltä maahan.

Osaa orgaanisista massoista voidaan hyödyntää sellaisenaan lannoite- ja maanparannuskäytössä. Useimmat orgaaniset massat tulee kuitenkin käsitellä ennen pelto-, maanrakennus- ja muuta hyötykäyttöä niin, että ne täyttävät lainsäädännön asettamat laatu- ja hygieniakriteerit. Myös lainsäädäntö asettaa erilaisia velvoitteita, rajoitteita ja oikeuksia massojen käsittelylle ja hyödyntämiselle.

Ravinteiden kierrätyksen lisäämiselle on vahva poliittinen tahtotila EU-tasolla ja kansallisesti, minkä johdosta useita keskeisiä lainsäädäntöjä on päivitetty tai päivitetään lähiaikoina. Vuosina 2018-2021 uudistetaan kansallista jäte-, lannoite-, ja vesihuoltolainsäädäntöä sekä mahdollisesti päivitetään yhdyskuntajätevesidirektiiviä EU-tasolla. Päivitetyt jätedirektiivit tulee saattaa kansalliseen lainsäädäntöön kesään 2020 mennessä ja EU-lannoitevalmisteasetus kesään 2022 mennessä. Lisäksi maatalousrahoituslainsäädäntö määrittää orgaanisten lannoitteiden hyödyntämisen reunaehtoja. Maatalouden vuoden 2021-2027 rahoituskehyksestä päätetään myös lähiaikoina.

Suomen Biokierto ja Biokaasu ry, Vesilaitosyhdistys, Elintarviketeollisuusliitto ry, ProAgria Keskusten Liitto ry ja Metsäteollisuus ry selvittävät yhdessä orgaanisten jätteiden, lietteiden ja sivutuotteiden hyödyntämistä koskevan lainsäädännön nykytilaa sekä uudistuvan lainsäädännön mukanaan tuomia muutoksia. Toteutetun säädöstarkastelun pohjalta pyritään tunnistamaan lainsäädännön tuomat mahdollisuudet ja haasteet orgaanisten biomassojen turvalliselle ja tehokkaalle kierrättämiselle 2020-luvulla Suomessa sekä esittämään suosituksia ravinteiden kierrätyksen edistämiseksi.

Hanke koostuu konsulttiselvityksestä ja työpajasta, joiden pohjalta luonnostellaan hankkeen loppuraportti. Konsulttiselvityksen toteuttaa Winto Better World Oy. Hanke on saanut rahoitusta Vesihuoltolaitosten kehittämisrahastolta. Hankkeen kesto on toukokuu-syyskuu 2020. Hankkeen pääkoordinaattorina toimii Suomen Biokierto ja Biokaasu ry. Mukana hankkeessa ovat myös VVY, Metsäteollisuus ry, Elintarviketeollisuus ry ja ProAgria, jotka ovat SBB:n ohella hankkeen ohjausryhmässä.

Hankkeen puitteissa järjestettävä virtuaalinen työpaja on 4.9. klo 9:00-12:00. Työpajaan ovat tervetulleita asiasta kiinnostuneet asiantuntijat. Työpajaan ilmoittaudutaan lähettämällä sähköpostia anna.virolainen-hynna@biokierto.fi

Lisätiedot Anna Virolainen-Hynnä, 0400-987805, anna.virolainen-hynna@biokierto.fi

Scroll to Top