Tiedote: Suomeen on suunnitteilla ja rakenteilla 42 biokaasulaitosinvestointia vuosina 2024-2027

Toteutuessaan uudet laitokset synnyttävät 1,2 terawattituntia uutta biokaasun ja biometaanin tuotantokapasiteettia Suomeen, mikä tuplaa reippaasti nykyisen tuotannon. Investoinnit ja työpaikat kohdistuvat erityisesti taajamien ulkopuolelle maaseudulle. Investointien joukossa on yhdeksän isoa maatalouden sivuvirtoja kierrättävää biokaasulaitosta. Viimeisen puolen vuoden aikana on tullut lukuisia uusia investointisuunnitelmailmoituksia.

Suomen Biokierto ja Biokaasu ry:n tietojen mukaan Suomessa on rakenteilla ja suunnitteilla vuosina 2024-2027 uutta biokaasun ja biometaanin tuotantokapasiteettia yhteensä 1,2 terawattituntia, josta yli 90% on biometaania. Huomattava osa on nimenomaan nesteytettyä biometaania käytettäväksi kuorma-autoissa, mutta myös laivoissa.

Näiden investointihankkeiden taloudelliset vaikutukset ovat minimissään 514 miljoonaa euroa, ja työllisyysvaikutukset ovat lähes 800 pysyvää työpaikkaa biokaasulaitoksiin. Kaikkiaan laitoksissa kierrätettäisiin yli 2 600 000 tonnia erilaisia jätteitä sekä maatalouden ja elintarviketeollisuuden sivuvirtoja.

42 investointisuunnitelman joukossa on 8 isoa keskitettyä maatalouden sivuvirtoja kierrättävää uutta biokaasulaitosta (sis. Suomen Lantakaasu Oy:n, Wega Group Oy:n, Lännen Biokaasu Oy:n, BioGPaimio Oy:n ja Kaustisen hankkeet). Näiden laitosten kapasiteetti olisi yhteensä yli 0,9 terawattituntia. Muut biokaasulaitostyypit ovat: 11 maatilalaitosta, 3 teollisuuslaitosta, 9 biojätettä käsittelevää laitosta, 10 keskikokoista maatalouden sivuvirtoja käsittelevää laitosta ja 1 jätevesilietelaitos.

Vireillä olevista biokaasulaitosinvestointihankkeista 13 on rakennusvaiheessa, joten niiden toteutuminen on todennäköistä. Nämä pitkällä investointiputkessa olevat hankkeet kasvattavat kotimaisen biometaanin tuotantoa 0,16 terawattituntia sekä biokaasupohjaisen sähkön ja lämmön tuotantoa 0,06 terawattituntia vuoteen 2026 mennessä.

Suurin osa vireillä olevista biokaasulaitosinvestointihankkeista on vielä suunnittelu- tai esiselvittelyvaiheessa. Täten lopullinen rakentamispäätös tehdään, kun investoinnin liiketoiminnalliset riskit ovat siedettävät, takaisinmaksuaika järkevä ja hanke on ylipäätänsä kannattava.

Hankkeiden toteutumiseen vaikuttaa erityisesti investointituen saatavuus, mutta myös biokaasun hinta- ja kysyntäodotukset. Epävarmuudet kansallisesta jakeluvelvoitteesta ja liikenteen päästövähennystoimista vaikuttavat erityisesti liikennekaasua tuottaviin laitosinvestointihankkeisiin. Ison biokaasulaitoksen rakentaminen ei tapahdu hetkessä, sillä rahoitushaun lisäksi aikaa voi kulua kaavoitukseen, ympäristövaikutusten arviontiin, rakentamis- ja ympäristölupiin. RRF-rahoitusta saavat hankkeet tulee saada toteutettua elokuuhun 2026 mennessä, mikä varmasti kirittää näiden hankkeiden toteutumista.

Vuosina 2021-2023 on valmistunut kaikkiaan 29 uutta biokaasulaitosta ja kaksi nykyisen laitoksen laajennusta. Tällä hetkellä Suomessa on 91 biokaasulaitosta ja kaatopaikkakaasun keräyspisteitä 34.

Tilastokeskuksen tietojen mukaan vuonna 2022 biometaanin tuotanto oli noin 210 GWh (+35 % vuoteen 2021 verrattuna) ja biokaasun tuotanto noin 730 GWh (-2 %). Yhteensä tuotanto oli 940 GWh (+1 %). Vuonna 2022 biometaani tuotannon osuus biokaasun ja biometaanin kokonaistuotannosta on noin 22 %. Uutta biometaanin tuotantokapasiteettia on tullut erityisesti yhdyskuntien biojätteen ja puhdistamolietteen käsittelystä.

Taulukko 1: biometaanin, biokaasun ja synteettisen metaanin tuotanto Suomessa (GWh). Lähde: vuodet 2020-2022 Tilastokeskus, 2023-2027 Suomen Biokierto. 2023-2027 luvuissa ovat mukana Energiainvestointitukea saaneet tai hakeneet investointihankkeet, tai muu julkinen investointi-ilmoitus. Tiedot päivitetty 11.3.2024

 

Kuva 1 Biokaasun ja biometaanin tuotannon kehitys 2010-2028 (MWh). Lähde: vuodet 2020-2022 Tilastokeskus, 2023-2027 Suomen Biokierto. 2024-2027 luvuissa ovat mukana Energiainvestointitukea saaneet tai hakeneet investointihankkeet, tai muu julkinen investointi-ilmoitus. Tiedot päivitetty 11.3.2024

 

LISÄTIETOA

  • Suomen Biokierto ja Biokaasu ry pitää tilastoa vireillä olevista biokaasun ja biometaanin investointihankkeista. Ajan tasalla oleva investointilistaus löytyy täältä (https://biokierto.fi/tilastot/). SBB toimittaa tiedot myös Elinkeinoelämän Keskusliiton ylläpitämään vihreiden investointien tietokantaan, joka löytyy täältä (Microsoft Power BI).
  • Suomen Biokierto ja Biokaasu ry:n laatimissa tuotantoarvioissa ovat mukana investointihankkeet, jotka ovat saaneet tai hakeneet energiainvestointitukea, tai hankkeen käynnistymisestä on annettu muu julkinen investointi-ilmoitus (tilanne 13.3.2024).
  • Excel-listaus vireillä olevista biokaasu- ja biometaanin laitoshankeinvestoinneista (tilanne 13.3.2024) 
  • Anna Virolainen-Hynnä, toiminnanjohtaja Suomen Biokierto ja Biokaasu ry, anna.virolainen-hynna@biokierto.fi, 0400-987805
Scroll to Top