Tiedote: kierrätyslannoitevalmisteiden mahdollisuudet ja uhat vuosina 2020-2023

Julkaisuvapaa heti

Paremmalla hintakilpailukyvyllä ja valmistuksen kannattavuudella, sujuvilla viranomaismenettelyillä sekä kiertotalouden mukaisella lainsäädännöllä voidaan edistää kierrätyslannoitevalmisteiden käyttöä.

Suomen Biokierto ja Biokaasu ry, Vesilaitosyhdistys, Elintarviketeollisuusliitto ry, ProAgria Keskusten Liitto ry ja Metsäteollisuus ry selvittivät yhteisessä hankkeessa orgaanisten jätteiden, lietteiden ja sivutuotteiden hyödyntämistä koskevan lainsäädännön nykytilaa sekä uudistuvan lainsäädännön mukanaan tuomia muutoksia. Hankkeen loppuraportti ja konsulttiselvitykset ovat kaikkien vapaasti hyödynnettävissä Internetissä.

Hankkeessa tunnistettiin kaikkiensa yhteensä 103 erilaista muutostekijää, ohjauskeinoa ja toimenpidettä, joilla on vaikutusta orgaanisten jätteiden, lietteiden ja sivutuotteiden peltokäytön hyödyntämiseen vuosina 2020-2023. Tunnistetuista toimenpiteistä 31 liittyi rahoitukseen, 41 lainsäädäntöön ja 31 muihin tekijöihin. Tunnistettujen toimenpiteiden pohjalta luotiin kaikkiaan 61 suositusta kierrätyslannoitevalmisteiden peltokäytön edistämiseksi.

 

Keskeisimmät muutostekijät kierrätyslannoitteiden peltokäytön lisäämiseksi

Merkittävä osa tunnistetuista ohjauskeinoista ja muutostekijöistä vaikuttaa nimenomaan kierrätyslannoitteiden ja -ravinteiden käyttöön lannoitteena, mutta myös kierrätyslannoitevalmisteiden raaka-aineiden hankintaan sekä valmistusvaiheeseen kohdistuu tärkeitä säädöksiä ja rahoitusinstrumentteja.

Jäte- ja lannoitelainsäädännöt ovat hyvin keskeisiä kierrätyslannoitevalmisteiden koko elinkaaren näkökulmasta. Laitoshyväksyntä ja omavalvonta koettiin tällä hetkellä toimiviksi menettelyiksi ja myös mahdollisuudeksi. Uhkia arvioitiin liittyvän ympäristöluvituksen kehitysnäkymiin ja lannoitesääntelyn hallinnollisten menettelyiden kasvuun. Haasteita toimialalle luo myös hajaantunut sääntely.

Rahoitus- ja tuki-instrumenttien osalta toivottiin parempia kannustimia, erityisesti parantamaan tuotteiden kilpailukykyä markkinoilla ja valmistuksen kannattavuutta. Uudet tukimuodot, kuten parhaillaan valmisteilla olevat lantatuki/ravinnekiertokorvaus ja biokaasulaitosten ja lannankäsittelyn investointituki nähtiin toimivina kannustimina ja edistävän myös kierrätyslannoitteiden jatkojalostusta.

Muiden tekijöiden kohdalla tunnistettiin sekalainen joukko kierrätyslannoitevalmisteiden markkinoiden kehittymiseen vaikuttavia muutostekijöitä.  Avainasemassa ovat käytön helppous ja tuotteiden tasalaatuisuus. Biokaasun tuotanto vaikuttaa merkittävästi kierrätyslannoitteiden markkinoiden kehittymiseen. Myös biologinen typensidonta ja ravinnelähteiden monipuolistuminen nurmisyötteissä ovat mahdollisuuksia.

 

Suositukset

Hankkeessa syntyi suosituksia kierrätyslannoitevalmisteiden peltokäytön edistämiseksi, tuotteiden kilpailukyvyn parantamiseksi, valmistuksen kannattavuuden parantamiseksi, viranomaismenettelyiden sujuvoittamiseksi sekä lainsäädännön kehittämiseksi kiertotaloushengen mukaiseksi.

Esimerkkejä loppuraportissa esitetyistä suosituksista:

  • Otetaan käyttöön uusia ohjauskeinoja, joilla lisätään kierrätyslannoitteiden kysyntää. Esimerkiksi luodaan taloudellisia kannustimia kierrätyslannoitteiden käytölle sekä arvioidaan esimerkiksi käyttötuen, ravinteiden sekoitevelvoitteen ja lannoitehaitaveron hyödyntämismahdollisuuksia.
  • Tuetaan maatalouden, elintarviketeollisuuden ja metsäteollisuuden sivuvirtojen hyödyntämistä erityisesti nyt kun markkinat ovat vasta kehittymässä.
  • Edistetään ravinnekiertoa osana kestävää elvytystä.
  •  Varmistetaan lainsäädännön hyvän ennakoitavuus luomalla pitkäkestoisia rahoitus- ja tuki-instrumentteja.

 

Tietoa hankkeesta

Suomen Biokierto ja Biokaasu ry, Vesilaitosyhdistys, Elintarviketeollisuusliitto ry, ProAgria Keskusten Liitto ry ja Metsäteollisuus ry selvittivät yhteisessä hankkeessa orgaanisten jätteiden, lietteiden ja sivutuotteiden hyödyntämistä koskevan lainsäädännön nykytilaa sekä uudistuvan lainsäädännön mukanaan tuomia muutoksia. Toteutetun säädöstarkastelun pohjalta tavoitteena oli tunnistaa lainsäädännön tuomat mahdollisuudet ja haasteet orgaanisten biomassojen turvalliselle ja tehokkaalle kierrättämiselle 2020-luvulla Suomessa sekä esittää suosituksia ravinteiden kierrätyksen edistämiseksi.

Hankkeen kesto oli toukokuu-syyskuu 2020. Hankkeen pääkoordinaattorina toimii Suomen Biokierto ja Biokaasu ry. Hanke sai rahoitusta Vesihuoltolaitosten kehittämisrahastolta.

Hankkeen puitteissa toteutettu kattava konsulttiselvitys sekä hankkeen loppuraportti ovat kaikkien halukkaiden saatavilla internetissä www.biokierto.fi

Lisätiedot Anna Virolainen-Hynnä, 0400-987805, anna.virolainen-hynna@biokierto.fi

Scroll to Top