Tiedote: Biokaasusektori peräänkuuluttaa vauhtia biokaasuohjelman toimeenpanoon

julkaisuvapaa heti

Biokaasulaitosinvestoinnit ovat odottaneet selkeitä signaaleja toimintaympäristön näkymien vakiintumisesta jo usean vuoden, erityisen hartaasti syksystä 2019 eli hallitusohjelman julkaisusta asti. Investointeja ei ole syytä viivästyttää enää. On myös huomattava, että uutta laitosta ei rakenneta hetkessä, ei usein edes muutamassa vuodessa, sillä se edellyttää useita erilaisia lupa- ja muita menettelyitä.

Pääministeri Marinin hallitusohjelman mukaan Suomelle on laadittu kansallinen biokaasuohjelma, jolla otetaan käyttöön biokaasun tuotantopotentiaali sekä kehitetään Suomen elinvoimaisuutta ja edistetään ilmastotavoitteisiin pääsyä. Biokaasuohjelma valmistui 28.1.2020. Biokaasuohjelma antaa 24 toimenpide-esitystä biokaasun potentiaalin valjastamiseksi. Biokaasuohjelman valmistelussa oli mukana laaja asiantuntijajoukko, mutta ohjelmatyö nojaa vahvasti hallitusohjelmassa annettuihin raameihin.

Suomen Biokierto ja Biokaasu ry, SBB, on huolissaan biokaasuohjelman toimeenpanosta, sillä usean tärkeän toimenpiteen käynnistämisestä ei ole havaintoja. Erityisesti seuraavista asioista olemme huolissamme:

  • mikä on liikennebiokaasun jakeluvelvoitteen käyttöönoton aikataulu (TEM);
  • mitä veromuutoksia biokaasulle tulee ja mikä on niiden aikataulu (VM);
  • saadaanko ravinnekiertokorvaus käyttöön vuoden alusta 2021 alkaen (MMM);
  • saadaanko määräaikainen kehitystuki biokaasuinvestoinneille ja uusille lannankäsittelytekniikoille käyttöön vuosille 2020-2021 (MMM); sekä
  • energiainvestointitukipäätöksiä on siirretty koko ajan eteenpäin (TEM).

Useat biokaasulaitosinvestoinnit odottavat näiden toimenpiteiden selkeytymistä ja käyttöönottoa. Näillä päätöksillä myötävaikutettaisi myös useaan koronakriisin yhteydessä tärkeäksi havaitun asian edistymistä, kuten omavaraista ruoka- ja energiatuotantoa ja huoltovarmuutta, positiivisia työllisyys ja aluetaloudellisia vaikutuksia unohtamatta ilmasto- ja ympäristöhyötyjä.

Ilman selkeitä konkreettisia toimenpiteitä ja sitovia aikataulutuksia on hyvin vaikea tietää, miten yksittäiset asiat, saati sitten kokonaisuus, edistyvät. Biokaasun tuotantopotentiaalin valjastamisessa tarvitaan kaiken kokoisia toimijoita: isoja, keskisuuria ja pieniä biokaasulaitoksia. Eri kokoiset biokaasulaitokset tarvitsevat erilaisia ohjauskeinoja, mikä tulee huomioida suunniteltaessa ja päätettäessä ohjauskeinoista.

Nyt olisi järkevää keskittyä kestävien investointien tukemiseen. Biokaasu- ja ravinnekierrätyksen investoinnit ovat oppikirjaesimerkkejä näistä. Marinin hallitusohjelma ja näin myös biokaasuohjelma sisältää ne toimet, joita kannattaa nyt toteuttaa.

Tiedotteen liitteenä SBB:n tekemä arvio biokaasuohjelman toimeenpanon edistymisestä. Biokaasuohjelman luonnostelleen työryhmän loppuraportin (28.1.2020, TEM) mukaan ohjelman toimeenpanoa seurataan virallisesti puolivuosittain.

Lisätiedot:

AINEISTOT

Scroll to Top