TIEDOTE: Biokaasuohjelma luo hyvän pohjan toimialan kehittämiseksi aikavälille 2020-2023

TIEDOTE 28.1. KLO 15:00, JULKAISUVAPAA HETI

Kansallinen biokaasuohjelma ehdottaa kattavaa joukkoa toimenpiteitä eri ministeriöille toteutettavaksi vuosina 2020-2023 eli nykyisen hallituskauden aikana. Suomen Biokierto ja Biokaasu ry:n (SBB) mielestä toimenpidesuosituslistauksessa on mukana toimialan kehittymisen kannalta tärkeitä toimenpiteitä nykyisen hallitusohjelman osalta. Biokaasuohjelmatyössä ei pystytty ratkaisemaan kaikkia asioita, sillä osa asioista on laajempia maatalous- ja energiaveropoliittisia kysymyksiä. SBB:n mielestä työryhmän suositusten pohjalta voidaan kuitenkin varmistaa toimialalle ennakoitavampi ja selkeämpi investointi- ja toimintaympäristö keskipitkällä aikavälillä. SBB pitää tärkeänä sitä, että biokaasutoimialaa kehitetään määrätietoisesti ja pitkäjänteisesti jatkossakin – työryhmän suositukset tulisi toteuttaa laajamittaisesti ja lisäksi tulisi laatia biokaasustrategia vuoteen 2030 asti.

Työ- ja elinkeinoministeriön asettama työryhmä on saanut valmiiksi biokaasuohjelman. Työryhmän raportti on luovutettu 28.1.2020 ministeri Lintilälle.

Suomen Biokierto ja Biokaasu ry:n mielestä työryhmä onnistui tiukasta aikataulustaan huolimatta määrittämään toimenpidesuositukset keskeisiin ajankohtaisiin asioihin. Kuitenkin yksityiskohtaisemmat ehdotukset biokaasun verotuskysymyksien, ravinnekierrätyksen tuotantotuen sekä liikennebiokaasun jakeluvelvoitekysymyksen osalta jäävät vielä virkamiesvalmisteluun ja myöhemmin poliittisesti päätettäväksi. Näiden osalta toimenpiteiden kokonaisvaikutusten selvittäminen ja huomioon ottaminen sekä tietenkin kokonaiskoordinoinnin varmistaminen ovat ensisijaisen tärkeitä asioita, millä on vaikutusta biokaasun kilpailukykyyn myös pitkällä aikavälillä.

Laaja-alaista yhteistyötä tulee jatkaa

Biokaasutoimialaan vaikuttavaa työtä ja ohjausta tehdään myös muissa työryhmissä ja strategioissa. Fossiiliton liikenne tiekarttatyön piirissä määritetään kaasuautoilun rooli uudistuvassa liikennepolitiikassa. Myöhemmin laadittavassa kansallisessa ilmasto- ja energiastrategiassa sekä päivitettävässä keskipitkän aikavälin ilmastopolitiikan suunnitelmassa määritellään päästökauppasektorin ulkopuolisten toimintojen, kuten liikenteen, maatalouden ja jätehuollon, ilmastotoimet ja -roolitus.

– Työ biokaasutoimialan kehittämiseksi siis jatkuu tai pikemminkin vasta alkaa, toteaa Anna Virolainen-Hynnä Suomen Biokierto ja Biokaasu ry:n toiminnanjohtaja.

Suomen Biokierto ja Biokaasu ry:n mielestä hyvää biokaasuohjelmatyössä oli myös se, että työssä oli mukana virkamiehet eri ministeriöistä ja laaja joukko sidosryhmien edustajia. Eri ministeriöiden toimien koordinointi on hyvin tärkeää myös jatkossa.

– Seuraavina vuosina on tärkeää, että toimiala puhaltaa yhteen hiileen ja tekee laaja-alaista yhteistyötä. Biokaasuohjelmatyössä yhteistyöilmapiiri oli erinomainen, sanoo Virolainen-Hynnä.

Tarvitaan biokaasustrategia 2030

Biokaasuohjelma pureutuu nykyisen hallituskauden aikaisiin toimiin. SBB mielestä seuraavaksi olisi tärkeää lähteä laatimaan pitkän aikavälin ohjelmaa, jossa asetetaan tavoitteet ja toimenpiteet vuoteen 2030 asti. Työ tulisi käynnistää pikaisesti.

Suomen Biokierto ja Biokaasu ry arvioi, että kansallinen biokaasutuotantotavoite voisi olla 4 TWh vuonna 2030, kun nykytuotanto on noin 1 TWh. Tarvitaan laajasti toimenpiteitä, jotta lanta ja maatalouspohjaiset syötteet saadaan ohjattua prosessoinnin piirin. Nykyisellään maataloussyötteiden rooli on marginaalinen. Toimenpiteet kysynnän varmistamiseksi ovat myös erittäin tarpeellisia. 4 TWh:n biokaasua riittäisi esimerkiksi 130 000 henkilöautoon, 14 000 pakettiautoon ja 6000 raskaaseen ajoneuvoon. Biometaanin käyttö myös teollisuudessa kiinnostaa, mitä jouduttaa tammikuussa 2020 avautuneet Suomen, Viron ja Latvian avoimet ja yhteiset kaasumarkkinat.

Lisätietoa:

LISÄTIETOA TYÖRYHMÄSTÄ:

Työ- ja elinkeinoministeriön asettama työryhmän tehtävänä oli kuvata biokaasutoimialan nykytilaa sekä merkittävimpiä esteitä ja hidasteita biokaasun laajamittaiselle tuotannolle ja käytölle sekä esittää toimenpiteet näiden ratkaisemiseksi ja biokaasua koskevien hallitusohjelmakirjausten toimeenpanoksi. Työryhmän jäseniä olivat TEM, MMM, LVM, YM ja VM. Työryhmän pysyvät asiantuntijat tulivat Bioenergia ry:stä, Energiateollisuus ry:stä, Envitecpolis Oy:stä, Gasum Oy:stä, Luonnonvarakeskuksesta, MTK ry:stä, SEO:sta, Suomen Biokierto ja Biokaasu ry:stä (SBB), Suomen Kaasuyhdistys ry:stä ja Suomen ympäristökeskuksesta.

Scroll to Top