Tiedote: Biokaasu liikenteen jakeluvelvoitteessa 1.1.2022 alkaen

Suomen Biokierto ja Biokaasu ry pitää biokaasun jakeluvelvoitetta hyvänä asiana. Päästöjen vähentämisen näkökulmasta jakeluvelvoite on hyvin ennakoitavissa oleva ja kustannustehokas ohjauskeino. Jakeluvelvoitteen arvioidaan laajentavan liikennekaasun ja liikennebiokaasun saatavuutta, mikä on myönteinen asia autoilijan ja kuljetusyrityksen näkökulmasta. Liikennebiokaasun kysynnän kasvaessa myös biokaasun tuotannon kannattavuus paranee.

Päivitetty jakeluvelvoitelaki eli laki biopolttoaineiden käytön edistämisestä liikenteessä astuu voimaan 30.6.2021. Muutoksen myötä jakeluvelvoite koskee myös biokaasun jakelua 1.1.2022 alkaen ja synteettisiä, kuten power-to-X -teknologialla valmistettuja RFNBO-polttoaineita 1.1.2023 alkaen.

Jakeluvelvoitteen laajentamisella pyritään vauhdittamaan liikennealan irtautumista fossiilisista polttoaineista kustannustehokkaasti, parantaa liikennealan energialähteiden monipuolistumista sekä edistää innovaatioita, kasvua ja työpaikkojen luomista. Jakeluvelvoitelain muutokset ovat osa uusiutuvan energian RED II -direktiivin täytäntöönpanoa. Lisäksi biokaasun jakeluvelvoitteen käyttöönotto on mainittu niin hallitusohjelmassa kuin keväällä vahvistetussa hallituksen periaatepäätöksessä fossiilittoman liikenteen tiekartasta.

Jakeluvelvoite on yksi toimenpiteistä liikenteen päästöjen vähentämisessä. Muita keskeisiä käytössä olevia päästövähennyskeinoja ovat polttoaine-, auto- ja ajoneuvoverotus. Vaihtoehtoisten käyttövoimien kohdalla keskeisiä ohjauskeinoja ovat myös ajoneuvojen hankintatuet sekä jakeluinfratuki. Nyt voimaan astuva laki ei vaikuta jakeluvelvoitteen tasoihin, joka on 30 % vuonna 2029. Jakeluvelvoitteen tasoja arvioidaan syksyllä 2021 vaikutusarvioiden ja selvitysten pohjalta ja osana ilmasto- ja energiastrategian valmistelua.

Mitä jakeluvelvoite tarkoittaa käytännössä?

Biokaasun jakeluvelvoite koskee kaasumaisten polttoaineiden jakelijoita, joiden kalenterivuoden aikana kulutukseen toimittamien maakaasun, biokaasun ja muuta kuin biologista alkuperää olevien uusiutuvien kaasumaisten liikenteen polttoaineiden määrä on yli 9 gigawattituntia. Lisäksi soveltamisrajan alle jäävät jakelijat voivat vapaaehtoisesti hakeutua jakeluvelvoitteen piiriin, jolloin esimerkiksi maatilakokoluokan biokaasulaitokset voivat liittyä jakeluvelvoitteen piiriin, jos ne jakelevat riittävästi biokaasua liikenteeseen. Nestemäisten polttoaineiden osalta jakeluvelvoitteen soveltamisraja on myös jatkossa miljoonaa litraa.

Jakeluvelvoitteen piirissä olevat jakelijat voivat täyttää jakeluvelvoitettaan niin kaasumaisilla kuin nestemäisillä uusiutuvilla polttoaineille. Ne jakelijat, jotka ylittävät vuotuisen jakeluvelvoitetason, voivat myydä ylitäyttöosuuden muille jakelijoille. Biokaasun jakelijat ja biokaasulla jakeluvelvoitteen täyttävät eivät täten ole aivan sama asia.

Autoilijan ja kuljetusyrityksen näkökulmasta biokaasun jakeluvelvoite tulee luultavasti näkymään laajempana jakeluasemaverkostona. Myös jatkossa on saatavilla 100% biokaasua joko jakeluvelvollisten tai jakeluvelvoitteen ulkopuolella toimivien jakelijoiden toimesta.

Lisätiedot:

Scroll to Top