Työpaja kotimaisen biokaasun tuotannon skenaarioista (SBB:n jäsenille)

SBB järjestää virtuaalisen työpajan, jossa työstetään biokaasuskenaarioita (tuotanto ja käyttö vuonna 2030). Työpaja on suunnattu ensisijaisesti SBB:n biokaasusta kiinnostuneille jäsenille.

Ilmoittautumiset työpajaan 11.10. klo 14 mennessä sähköpostitse anna.virolainen-hynna@biokierto.fi 

Taustatietoa

Suomen hallitus asetti ilmasto-ja budjettiriihessä 4 TWh tuotantotavoitteen kotimaiselle biokaasun tuotannolle.

Vuosina 2020-2021 SBB on järjestänyt työpajoja, joissa on työstetty biokaasun tuotantotavoitteita sekä toimenpiteitä tavoitteiden saavuttamiseksi. Viimeisessä työpajassa 18.10.201 viimeistellään työ suhteessa Euroopan Komission 55-ilmastopakettiin ja päivittyvän kansallisen ilmastopolitiikkaan.

Helmikuussa 2021 järjestettiin virtuaalinen työpaja, missä määriteltiin toimenpiteitä biokaasun tuotantotavoitteen (4 TWh) saavuttamiseksi. Työpajassa mietittiin toimenpiteitä kolmessa aikaikkunassa 2021-2023; 2024-2030 sekä 2030-2035. Tarkastelussa pyrittiin löytämään keinot, joilla voidaan integroida biokaasu tiivisti osaksi energiasektorin ja ravinnekierron integraatioita.

Maaliskuussa 2020 järjestettiin työpaja, johon kokoontui laaja joukko sidosryhmiä miettimään Suomen biokaasusektorin tavoitteita ja visiota. Työpajassa muodostui vahva käsitys siitä, että biokaasun tuotanto voisi olla 4-7 TWh vuonna 2030. Tuotanto pohjautuisi erityisesti maatalouspohjaisten sivuvirtojen hyödyntämiseen, mutta myös uudella teknologialla ja syötteillä olisi roolinsa (esimerkiksi kaasutus). Vuodelle 2035 biokaasun tuotannoksi visioitiin 6-15 TWh. Työpajassa arviotiin, että vuonna 2030 biokaasulle ja biometaanille olisi kysyntää 4- 11 TWh edestä. Huomattava osuus kysynnästä suuntautuisi biometaaniin, josta raskaat ajoneuvot voisivat kuluttaa 2,5-4 TWh, henkilöautot 0,5-1 TWh, bussit 0,5 TWh, teollisuus 0,5-4 TWh ja laivat 0,85-4 TWh. Lämmön- ja sähköntuotannossa biokaasua arvioitiin kulutettavan 0,4-2 TWh edestä. Työpajassa tunnistettiin useita tekijöitä, jotka joko myötävaikuttavat tai hidastavat biokaasun tarjontaa ja kysyntää. Biokaasusektorille mahdollisuuksia luovat hiilineutraalisuustavoitteet, ravinteiden kierrätyksen kehittämistarpeet, huoltovarmuus- ja alueiden elinvoimaisuusnäkökulmat sekä liikenteen ja maatalouden päästövähennystavoitteet. Haasteita alalla luo biokaasun tuotannon heikko kannattavuus, sillä toimialan markkinat (sekä energia- että kierrätysravinnetuotteet) ovat vasta kehittymässä. Edullisten fossiilisten polttoaineiden saatavuuden nähtiin myös hidastavan biokaasutoimialan kehitystä. Työpajassa laajasti kannatusta saivat oikein mitoitetut ja kohdistetut ohjauskeinot: kannattavuutta voidaan parantaa erilaisilla tuilla ja lopputuotteiden kysyntää voidaan lisätä erilaisilla kannustimilla tai lainsäädännöllisin keinoin, kuten jakeluvelvoitteen muodossa. Toimintaympäristöön tulisi saada lisää ennakoitavuutta, jotta toimijat uskaltavat investoida alaan.

REGATRACE-hanke

Työpajat liittyvät yhteiseurooppalaiseen REGATRACE-hankkeessa, jossa SBB on mukana. REGATRACE puitteissa vastaavanlainen työpaja järjestetään 14 EU-maassa! REGATRACE-hankkeen päärahoittaja on Euroopan Komission Horisontti2020-rahoitusohjelma. Lisätiedot REGATRACE, Renewable Gas Trade Centre in Europe –> https://www.regatrace.eu/

Lisätietoa:

Tapahtuma-aika

18.10.2021

11:00-13.00

Tapahtumapaikka

Virtuaalinen

Scroll to Top