Talousarvioesitys 2020 lupaa hyvää biokaasulle ja ravinteiden kierrolle

Toimiala voi olla tyytyväinen esitettyihin määrärahoihin, mutta toimialalla on muutamia suosituksia määrärahojen kohdistamiseen. Valtion talousarvioesityksessä vuodelle 2020 sekä linjauksissa vuosille 2021–2022 ehdotetaan sekä suoria että epäsuoria satsauksia biokiertoon eli biokaasun ja ravinteiden kierrätyksen edistämiseen; yhteensä esitetään useita kymmeniä miljoonia euroja vuodelle 2020. Lopulliset satsaukset tiedetään vuoden lopussa talousarvioesityksen vahvistuksen jälkeen. Osa satsauksista käyvät toteen vasta vuoden 2020 jälkeen, esimerkiksi investointitukien hakuprosessien kautta. Hakukierrokset punnitsevat toimialan aktiivisuuden ja investointihalukkuuden. Investointihalukkuuteen vaikuttaa erityisesti investointiympäristön ennakoitavuus, minkä luomiseksi niin hallitusohjelma kuin talousarvioehdotus antavat hyvät lähtökohdat.

Lokakuussa valtioneuvosto antoi eduskunnalle hallituksen esityksen valtion talousarvioksi vuodelle 2020, mitä eduskunta työstää aina lumen tuloon asti. Talousarvio on määrä hyväksyä täysistunnossa joulukuussa. Samassa yhteydessä julkaistiin myös hallitusohjelmaa tarkentava hallituksen toimintasuunnitelma sekä hallitusohjelman kertaluonteiset tulevaisuusinvestoinnit vuodelle 2020 talousarvioesityksessä ja vuosille 2021–2022 kehyspäätöksinä.

Biokierto talousarvioesityksessä 2020 – panostuksia koko arvoketjulle

Talousarvioesityksessä esitetään kohdistettavaksi 5 miljoonaa euroa biokaasuohjelmaan ja 3,5 miljoonaa euroa biokaasu- ja lannankäsittelyinvestointeihin. Lisäksi aikaisemman tehtyjen sitoumusten mukaisesti biokaasun sähkön ja lämmön tuotannon syöttötariffille kohdistetaan 2,7 miljoonaa euroa osana uusiutuvan energian tuotantotuen määrärahoja.

Konversiotukeen ja vähäpäästöisten ajoneuvojen hankintaan ehdotetaan kohdistettavaksi 6 miljoonaa euroa. Edellisen hallituksen päätösten mukaisesti ehdotetaan jatkettavan sähköisen liikenteen ja biokaasun liikennekäytön infrastruktuurin edistämistä 3 miljoonalla eurolla. Samoin jatketaan satsauksia myös vesiensuojelun tehostamisohjelmaan ja ravinteiden kierrätyksen kärkihankkeelle sekä ravinnekierron toimenpidekokonaisuudelle, joista ravinnekierron tukemiseksi esitetään yhteensä 3,5 miljoonaa euroa.

Niin ikään esityksessä on useita erilaisia tukimuotoja uusituvan energian tuotannon lisäämiseksi sekä bio- ja kiertotalouden edistämiseksi. Talousarvioesityksessä ehdottaa, että energiatuen myöntämisvaltuudet olisivat vuodelle 2020 kaikkiaan 110 miljoonaa euroa, joista hallitusohjelman mukaisesti tuodaan 30 miljoonaa euron lisäys ratkaisuihin kivihiilen korvaamiseksi. Osa energiatuesta on varattu liikenteen biopolttoaineiden demohankkeiden tukemiseen. Maatalouden aloittamis- ja investointiavustuksille ehdotetaan reilua 88 miljoonaa euroa, maaseudun kehittämiseen 189,7 miljoonaa euroa ja määräaikainen kiertotalouden innovaatio- ja investointitueksi 18 miljoonaa euroa. Maatilatalouden kehittämisrahastoa (Makera) pääomitetaan. Investointitukien myöntämiselle on erilaisia ehtoja, esimerkiksi maatiloille ja yrityksille on tarkoitettu erilliset tuki-instrumentit. Kaiken kaikkiaan investointituet tullaan lopulta kohdistamaan kaikkein kilpailukykyisimmille hankkeille, joiden joukossa tulee varmasti olemaan useita biokaasuun liittyviä hankkeita.

Suomen Biokierto ja Biokaasu ry:n suositukset talousarvioesitykselle 2020 sekä kehyspäätöksille 2021–2022

Suomen Biokierto ja Biokaasu ry, SSB, pitää hyvänä sitä, että talousarvioesityksessä esitetään määrärahoja biokierron koko arvoketjulle, jolloin määrärahojen voidaan arvioida jakautuvan eripuolelle Suomea. SBB suosittelee, ettei biokierrolle esitettyihin määrärahoihin tehtäisi suurempia rahamäärällisiä muutoksia. Määrärahojen kohdistamiseen SBB sen sijaan esittää seuraavaa:

  • Biokaasuohjelmalle vuodelle 2020 ehdotetut määrärahat kohdistettaisiin raskaalle liikenteelle (4 miljoonaa euroa kaasuajoneuvojen hankintatukeen), biokaasun vero- ja jakeluvelvoitteeseen liittyvään selvitystyöhön sekä viestintäkampanjaan. SBB ehdottaa, että vuonna 2021 biokaasuohjelman määrärahoja kohdennettaisiin sen sijaan nesteytetyn biokaasun hankinnan tukemiseen (kuljetusyritykset, kuljetusten ostajat eli sekä yksityiset että julkiset hankkijat).
  • Henkilökaasuautoilun osalta SBB ehdottaa, että vuosina 2020 ja 2021 vähintään puolet ehdotetusta 6 miljoonan euron määrärahasta kohdistettaisiin konversiotukeen ja romutuspalkkiokampanjaan henkilökaasuautojen lisäämiseksi. Lisäksi tarvittaisiin vielä uusia työkaluja kannustamaan uusien kaasuajoneuvojen hankintaan.
  • Kaasuntankkausinfrastruktuurin kehittäminen on SBB mielestä järkevintä toteuttaa vuosina 2020 ja 2021 jakeluinfratuen kautta siten, että vähintään puolet määrärahasta kohdistettaisiin nimenomaan kaasuinfraan, sillä sähköautojen latausinfralle on ehdotettu oma reilun viiden miljoonan euron määräraha vuodelle 2020.
  • Kiertotaloustuella, ravinteiden kierrätyksen kärkihankkeen sekä ravinnekierron toimenpidekokonaisuuden määrärahoja tulisi kohdistaa siten, että ne tukisivat tehokkaasti kierrätysravinnemarkkinoiden syntymistä.

SBB toivoo, että biokaasuohjelmatyöllä sekä muissa yhteyksissä tehtävillä päätöksillä, kuten energia- ja ilmastopolitiikka ja verotusuudistukset, tullaan varmistamaan vakaa ja hyvin ennakoitavissa oleva toimintaympäristö. Investointien vauhdittamiseksi keskeiset päätökset tulisi tehdä vuoden 2020 aikana.

Lisätiedot:
Anna Virolainen-Hynnä, toiminnanjohtaja, Suomen Biokierto ja Biokaasu ry
anna.virolainen-hynna@biokierto.fi
0400-987 805

 

 

 

 

Scroll to Top