Osallistu kyselyyn uusiutuvan kaasun markkinoista (käyttäjät ja tuottajat) 22.11. mennessä

** Tätä viestiä saa levittää, kiitos! **

Hyvä uusiutuvan kaasun käyttäjä ja/tai tuottaja!

Pyydämme sinua osallistumaan REGATRACE-projektin nettikyselyyn, jossa selvitetään. Suomen Biokierto ja Biokaasu ry on kumppanina projektissa.

Kyselyn voi tehdä myös suomeksi sekä muilla EU:n virallisilla kielillä. Kysely kestää noin 10 minuuttia. Kysely on avoinna 22.11. asti.

> Kysely uusiutuvien kaasujen tuottajille (nykyiset ja potentiaaliset): https://www.questionpro.com/t/APdVdZfUDY

> Kysely uusiutuvien kaasujen käyttäjille (nykyiset ja potentiaaliset, esim. teollisuuslaitokset): https://www.questionpro.com/t/APdVdZfUDb 

Mikä on REGATRACE-projekti?

REGATRACE-projektia rahoittaa Euroopan komissio Horizon2020 -tutkimus- ja innovaatio-ohjelma. Projekti on käynnissä 2019-2023 väillä. Mukana projektissa on kymmeniä eri organisaatioita eripuolilta Eurooppaa. REGATRACE-projektissa pyritään luomaan tehokas kauppajärjestelmä biometaanin / uusiutuvien kaasujen alkuperätakuun myöntämiseen ja kauppaan (ns. Guarantees of Origin, GoO).

Tehokas kauppajärjestelmää voidaan saavuttaa seuraavilla peruspilareilla:

  • Eurooppalainen biometaani / uusiutuvien kaasujen GoO-
    järjestelmä
  • Kansallisten GoO-toimielinten perustaminen – uusiutuvan kaasun integroiminen sähkön ja vedyn GoO—järjestelmiin.
  • Intergroitu arviointi sekä kestävien raaka-aineiden ”mobilisointi”-strategiat ja teknologian synergiat
  • Tuki biometaanin markkinoiden synnyttämiseksi
  • Tulosten siirrettävyys hankkeen maiden ulkopuolelle

Projektissa luodaan eurooppalainen GoO-toimielinten verkosto sisällyttämällä olemassa olevat kansalliset biometaanirekisterit ja perustamalla GoO-toimielimet niihin maihin, joista ne puuttuvat (Belgia, Espanja, Irlanti, Italia, Puola, Liettua ja Romania). REGATRACE luo pohjan kansallisten biometaanirekisterien perustamiseksi neljään maahan (Kroatia, Kreikka, Tšekin tasavalta, Latvia, Ukraina, Slovenia ja Ruotsi).

Projekti on tiiviisti kytköksessä päivitettyyn uusiutuvan energian direktiviin (RED II), joka luo uudet velvoitteet biokaasun alkuperätakuujärjestelmän käyttöönottamiseksi. Direktiivi on laitettava kansallisesti toimeen kesään 2021 mennessä.

Mikä on kyselyn tarkoitus?

Tutkimuksen tarkoituksena on rakentaa REGATRACE-hankkeen ympärille sidosryhmäverkosto sekä edesauttaa  biometaanimarkkinoiden synnyttämistä kohdemaissa sekä ”tuetuissa” maissa. Tavoitteena on kerätä sidosryhmien näkemyksiä uusiutuvien kaasujen markkinoiden nykytilasta Euroopassa. Kyselyllä pyritään saamaan selville eri maiden tarpeet ja vaatimukset.

Osallistumisen ehdot?

Osallistuminen on vapaaehtoista, ja voit vapaasti kieltäytyä vastaamasta mihinkään kysymykseen mistä tahansa syystä. Vastaukset ovat luottamuksellisia ja niitä käytetään vain REGATRACE-tarkoitukseen.
Vastaajia ei lainata suoraan loppuraportissa.

Lisätiedot: Anna Virolainen-Hynnä

Scroll to Top