Nitrates – updated rules on the use of certain fertilising materials from livestock manure (RENURE)

Nitrates – updated rules on the use of certain fertilising materials from livestock manure (RENURE)

Komission ehdotuksessa RENURE-lannoitteiden käyttö yli 170 kg N hehtaaria kohden karjanlannassa olisi sallittava asianmukaisin toimin. On huomattavaa, että ehdotetut menetelmät (ammoniumsuolat (pesusuolat), mineraalitiivisteet ja typpipitoiset fosfaattisuolat (struviitti)), ovat edistynyttä teknologiaa, eivätkä ole nykyisillä tilakoon biokaasulaitoksilla yleisesti käytössä. Keskitetyillä biokaasulaitoksilla näitä tuotteita kuitenkin jo tuotetaan.

SBB haluaa huomauttaa, että nyt direktiiviehdotus ei ole teknologianeutraali. Mielestämme direktiivin ei tulisi lukita teknologioita vain kolmeen esitettyyn. Liitteessä annetaan varsin selkeät kriteerit sille, millaisia hyväksyttyjen lopputuotteiden tulee olla. Tällaisia tuotteita voi olla mahdollista ehkä jo nyt tuottaa jollain muillakin teknologioilla. Teknologiat myös kehittyvät jatkuvasti. Direktiivin muutosehdotuksen tulisi vähintään jättää kansallista toimivaltaa hyväksyä mahdollisia muitakin teknologioita, jos liitteen kriteerit tuotteen laadun osalta täyttyvät.

SBB pitää muutosta erittäin kannattavana, koska ehdotus myös kannustaa kehittämään teknologioita ja jalostamaan lannoista pidemmälle jalostettuja tuotteita. Lisäksi RENURE-lannoitteiden tehokkaalla ja asianmukaisella käytöllä voidaan tehostaa lantapohjaisten kierrätyslannoitteiden käyttöä ja vähentää riippuvuutta mineraalilannoitteista.

Yleisesti ottaen, direktiivi kannustaa orgaanisten massojen jatkojalostusteknologioiden kehittämiseen, teknologioiden käyttöönottoon ja jalostettujen mineraalilannoitteita vastaavien lannoitevalmisteiden käyttöön. Pidemmälle jalostettuihin kierrätyslannoitevalmisteisiin, jotka käyttäytyvät kasvinviljelyssä vastaavasti kuin mineraalilannoitteet, ei liity orgaanisen typen vapautumisriskiä epäsuotuisissa kasvuolosuhteissa ja kasvin kannalta väärällä hetkellä. On tärkeää, että tällaisia pidemmän jalostusasteen kierrätyslannoitteita voidaan hyödyntää lannan kokonaistyppimäärän ylittäviin lannoitustarpeisiin vastaavasti kuin mineraalilannoitteita. Tämä mahdollisuus myös kannustaisi tuottamaan pidemmälle jalostettuja kierrätysravinnetuotteita ja siten laajennettaisiin niiden käyttöä mineraalilannoitteiden korvaajana.

 

Lisätietoa:

Nelli Pitkänen, Ravinnekierrätyksen asiantuntija, Suomen Biokierto ja Biokaasu ry, Eteläranta 10, 00131 Helsinki, 0400 976 053 | nelli.pitkanen@biokierto.fi

Lausunto

Scroll to Top