Suomen Biokaasuyhdistys ry:n lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi laiksi maakaasumarkkinalain muuttamisesta ja laiksi sähkömarkkinalain 56 §:n muuttamisesta

Ymmärryksemme mukaan luonnos on linjassa aikaisemmin tehtyjen päätösten kanssa, joten emme esitä muutoksia luonnokseen. Avoimuuden ja läpinäkyvyyden ohella pidämme erityisen tärkeänä sitä, että maakaasumarkkinoiden avaaminen ja siihen liittyvät valmistelutyöt etenevät laaditun aikataulun mukaisesti. Emme kuitenkaan näe suurta ongelmaa ehdotuksessa siirtoverkonhaltijan verkkoon syötön ja verkosta oton maksujen julkaisun takarajaa siirtämisessä kahdella kuukaudellaeteenpäin 30 päivään kesäkuuta 2019 asti, kunhan vaan kokonaisaikataulu pitää.

Lausunnon pyytäjä:

Suomen hallitus

Lausunto

Scroll to Top