Lausuntopyyntö luonnokseen hallituksen esitykseksi laiksi ajoneuvo- ja liikennepalveluhankintojen ympäristö- ja energiatehokkuusvaatimuksista

Lausuntopyynnön diaarinumero VN/9330/2019

Poimintoja SBB:n lausunnosta:

  • SBB:n arvion mukaan lain valmistelu on ollut vaativaa, mikä johtuu hankinta-asioiden monimutkaisuudesta sekä liikennevälineiden käyttövoimamurroksesta.
  • SBB:n mielestä lakiesitys vastaa asetettuihin tavoitteisiin. Lakiesitys on mielestämme kokonaisuutenaan hyvin laadittu, ja se vastaa työryhmässä käytyä keskustelua. SBB on ollut asiantuntijajäsenenä LVM:n puhtaita ja energiatehokkaita ajoneuvohankintoja koskevan työryhmässä. Lakiehdotus hyödyntää kansalliset joustomahdollisuudet, jotka direktiivi mahdollistaa.
  • SBB kannattaa esitystä, että eri alueille annetaan eritasoisia ajoneuvojen ympäristöystävällisyys- ja energiatehokkuustavoitteita. Tämä jättää kaupungeille ja kunnille joustonvaraa toteutukseen.
  • SBB pitää tärkeänä sitä, että laki vähentää aidosti fossiilisten polttoaineiden käyttöä sekä säilyttää ja edistää kokonaiskestäviä paikallisia ratkaisuja, kuten biokaasukäyttöiset ajoneuvot.

Lausunnon pyytäjä:

Liikenne- ja viestintäministeriö

Lausunto

Scroll to Top