Lausunto valtioneuvoston periaatepäätökseen meri- ja sisävesiliikenteen kasvihuonekaasupäästöjen vähentämisestä

Lausuntopyynnön diaarinumero: VN/26278/2020

Poimintoja SBB:n lausunnosta:

  • Pidämme arvokkaana ja hyödyllisenä periaatepäätöksen laatimista, sillä se parantaa hallinnon tekemän valmistelutyön läpinäkyvyyttä sekä kokoaa tiiviiksi paketiksi oleelliset ajankohtaiset kansalliset, EU-tason ja globaalin tason asiat.
  • SBB:n arvion mukaan periaatepäätös vastaa hyvin niihin asioihin, joita nostettiin esille liikenne- ja viestintäministeriön johtamassa Fossiilittoman liikenteen tiekartta -työryhmässä; täten tarkastelussa on huomioitu hyvin ei ainoastaan meri- ja sisävesiliikenne vaan koko liikennesektori.
  • SBB:n arvion mukaan periaatepäätöksessä on tunnistettu hyvin, että päästöjen vähennykset edellyttävät useita eri toimenpiteitä ja laajaa keinovalikoimaa. SBB pitää erittäin arvokkaana asiana sitä, että periaatepäätöksessä tunnistetaan hyvin taloudelliset ja teknologiset realiteetit eri käyttövoimien käyttöön ottamiseksi, kuten vaihtoehtoisten käyttövoimien hinta, saatavuus ja riittävyys vesiliikenteen tarpeisiin, jakelutarpeiden ennakointi satamien tasolla sekä vesiliikenteen luonteesta johtuvat tiukat turvallisuusvaatimukset. Tältä osin periaatepäätös on yhteneväinen Fossiilittoman liikenteen tiekartta -työryhmän loppuraportin kanssa, jonka loppuraportissa (2020; LVM; sivu 170) oleva kuva kuvaa erinomaisesti eri käyttövoimien kehittymispotentiaalia meriliikenteessä. Maantieliikenteessä kehitys on nopeampaa, koska polttoaineenkäyttövolyymit ovat pienemmät.
  • SBB kannattaa esitystä, että useita vaihtoehtoja tulee edistää ja kehittää rinnakkain, jolloin uusien käyttövoimien kehittymistä ei voida jäädä odottamaan. SBB kannattaa, että Itämeren alueen strategiansa mukaisesti Suomi edistää Itämeren alueella biopolttoaineiden ja biokaasun liikennekäytön markkinoita kaikissa liikennemuodoissa.

Lausunnon pyytäjä:

Liikenne- ja viestintäministeriö

Lausunto

Scroll to Top