Lausunto Valtioneuvoston kirjelmään eduskunnalle komission ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi maaperän seurannasta ja kestokyvystä (maaperän seurantaa koskeva laki)

Lausuntopyynnön diaalinumero: U 57/2023 vp

Poimintoja SBB:n lausunnosta:

  • SBB suhtautuu myönteisesti Valtioneuvoston kantaan.
  • SBB:n näkökulmasta komission ehdotuksessa maaperän terveystodistus, anaerobisen hajoamisen sisällyttäminen pilaantuneiden alueiden kunnostustekniikkaan ja orgaanista sisältöä rikastavien kiertoratkaisujen priorisoinnin tunnustaminen kestävän maaperän hoidon periaatteena ovat myönteisiä kehityssuuntauksia. On kuitenkin tärkeää, ettei velvoitteet aiheita kohtuutonta kustannusta toiminnanharjoittajille ja kunnalle/valtiolle/yhteiskunnalle.
  • Valtioneuvoston kanta maaperän terveydentilaa koskevan todistuksen laadinnasta tulisi olla maanomistajien lisäksi jäsenvaltioille vapaaehtoinen. SBB:n näkökulmasta maaperän terveyssertifiointi voisi lisätä kiinnostusta kestäviin maaperänhoitokäytäntöihin, kuten orgaanista ainesta rikastavien ratkaisujen priorisointiin, ja siksi kaikkien jäsenvaltioiden tulisi SBB mielestä ottaa käyttöön tämä järjestelmä. Pidämme kuitenkin hyvänä, että järjestelmä on maanomistajalle vapaaehtoinen. Kestävät maanhoidon käytännöt ovat osa uudistavaa viljelyä (regenerative agriculture).
  • Maaperässä muutokset kohti tervettä tasapainotilaa ovat hitaita ja muutokset maanhoidon käytännöissä näkyvät vasta jopa viiden tai useamman vuoden viiveellä. Kaikkea tätä varten pitäisi olla vähintään selkeä tiekartta, sitovat välitavoitteet tai pakolliset kansalliset suunnitelmat, joilla varmistetaan, että maaperän terveyttä koskeva tavoite saavutetaan ajoissa.
  • Suomen kanta tarkoin arvioiduista yleiseurooppalaisista raja-arvoista ja riittävästä liikkumavarasta on SBB:n mielestä kannatettava.

 

Lausunnon pyytäjä:

Maa- ja metsätalousvaliokunta​

Lausunto

Scroll to Top