Lausunto Suomen kansallisesta yhdennetystä energia- ja ilmastosuunnitelmasta (NECP) liittyen EU:n hallintomalliasetukseen

Lausuntopyynnön diaarinumero: VN/12266/2019
Lausuntopyyntöaineisto

Suomen Biokierto ja Biokaasu ry (SBB) kiittää mahdollisuudesta antaa lausuntonsa yhdennetystä energia- ja ilmastosuunnitelmasta. Lausuntokierroksella oleva luonnos Suomen kansallisesta yhdennetystä energia- ja ilmastosuunnitelmasta (NECP) sisältää kattavasti edellisellä hallituskaudella päätetyt ilmasto- ja energiapoliittiset toimenpiteet sekä yleisellä tasolla nykyisen hallituksen suunnitelmia (6/2019 julkaistu hallitusohjelma). Nykyinen hallitus tulee päivittämään kansallista energia- ja ilmastopolitiikkaa lähiaikoina. Myös kansallista energia- ja ilmastosuunnitelmaa on täten tarpeen päivittää viimeistään vuonna 2023, jotta se saadaan paremmin ajan tasalle päivitettävien ilmasto-, energia- ja ympäristöpoliittisten linjausten kanssa.

Lausuntokierroksella oleva NECP-luonnos, joka pohjautuu kansalliseen energia- ja ilmastostrategiaan (VNS 7/2016 vp) sekä keskipitkän aikavälin ilmastomuutosta koskevaan toimintasuunnitelmaan (VNS 7/2017 vp), ei vielä huomioi biokaasun roolia suhteessa päivittyvään energia- ja ilmastonpolitikkaa. Myöhemmin päivitettävä energia- ja ilmastosuunnitelma tulee hyvin todennäköisesti näyttämään biokaasun osalta erilaisella: biokaasu halutaan ottaa laajemmin mukaan liikenteen ja maatalouden päästövähennystalkoisiin, minkä johdosta biokaasusektorille osoitetaan huomattavia lisäsatsauksia vuosina 2020-2023.

Lausunnon pyytäjä:

Työ- ja elinkeinoministeriö

Scroll to Top