Lausunto luonnokseen valtioneuvoston asetukseksi energiatuen myöntämisen yleisistä ehdoista vuosina 2023-2027 annetun asetuksen muuttamisesta

Poimintoja SBB:n lausunnosta:

  • SBB esittää, että muutosta 5 §:n 2 momenttiin kohtaan ”ainoastaan sellaiseen investointihankkeeseen, jossa investoidaan uuteen laitokseen”. Voimassa olevan EU:n ryhmäpoikkeusasetuksen mukaan “investointitukea saa myöntää uudelle tai uudistetulle kapasiteetille.” Esitämme tämän osalta selvennystä asetustekstiin tai vaihtoehtoisesti lisättäväksi perustelumuistioon (5 §:n momentti 2) aikaisemmin perustelumuistiossa ollut täsmennys (Valtioneuvoston asetus TEM/2023/31): [Uudeksi laitokseksi katsottaisiin myös laitosinvestoinnit, jossa olemassa olevalle laitokselle rakennettaisiin lisäosa ja samalla syntyisi uutta uusiutuvan energian kapasiteettia.].
  • SBB pitää hyvänä ja perusteltuna ratkaisuna sitä, että 5 pykälän 6 momentin 5 kohdan mukaan myös jatkossa voitaisiin tukea myöntää biokaasuhankkeille.

Lausunnon pyytäjä:

Työ- ja elinkeinoministeriö

Lausunto

Scroll to Top