Lausunto luonnokseen valtioneuvoston asetukseksi biopolttoaineista, bionesteistä ja biomassapolttoaineista

Suomen Biokierto ja Biokaasu ry, SBB, kiittää mahdollisuudesta antaa lausunnon. SBB pitää tarkoituksenmukaisena, että kestävyyslakia täydentämään on laadittu asetus. Uusiutuvan energian direktiivin kestävyysvaatimusten kansallinen toimeenpano koostuu täten kestävyyslaista, -asetuksesta sekä Energiaviraston laatimasta ohjeistuksesta.

RED II:n toimeenpano on tärkeä asia biokaasusektorille, sillä kestävyysvaatimukset ovat tässä laajuudessaan toimialalle uusi asia. Lisäksi tärkeää on se, että RED II:n antaa yhteiset pelisäännöt kestävyyden arvoimiseksi ja osoittamiseksi kaikille uusiutuvan energian tuottajille Suomessa ja EU:n jäsenmaissa. Tämä edesauttaa biokaasun sisämarkkinoiden syntymistä ja vaikuttaa biokaasun kilpailukykyä suhteessa muihin polttoaineisiin.

Lausunnon pyytäjä:

Työ- ja elinkeinoministeriö

Lausunto

Scroll to Top