Lausunto luonnokseen sähköisen liikenteen ja biokaasun liikennekäytön infrastruktuurituesta vuosina 2018—2021 annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta

Lausuntopyynnön diaarinumero: VN/9678/2020

Poimintoja SBB:n lausunnosta:

  • Kaiken kaikkiaan tuki on toiminut mielestämme hyvin. Asetuksen päivityksen yhteydessä on kuitenkin mahdollista sujuvoittaa asetuksen soveltamista ja näin lisätä sen vaikuttavuutta, joten SBB suhtautuu hyvin positiivisesti asetuksen päivittämiseen.
  • Kannatamme, että pykälän 3 momentin 4 kohtaan lisättäisiin uusi tekninen edellytys koskien raskaan liikenteen kaasun tankkauspisteiden jatkuvan tankkauksen vähimmäiskapasiteettia ja kompressorikapasiteettia. Pidämme tärkeänä vähimmäiskapasiteetille määriteltyjä vaatimuksia, koska näin voidaan varmistaa tankkausasemien toimivuus ja riittävä palvelutaso. Tämä tulee entistä tärkeämmäksi, kun kaasuajoneuvojen lukumäärät kasvavat niin henkilö- kuin kuorma-autosegmenteissä. Ammattiliikennöitsijöillä (raskas liikenne) on tiukemmat vaatimukset hyvälle palvelutasolle, mikä tulee huomioida jakeluinfraa kehitettäessä.
  • SBB kannattaa täsmennystä, että myös maatiloille voitaisiin myöntää tukea, jos hakemus/jakeluasema täyttää asetuksessa määritellyt myöntämisen edellytykset.
  • Kannatamme ehdotusta, että pykälän momentissa 3 säädettyjä vertailulukuja muutetaan kaasun tankkauspisteiden osalta. Ehdotus huomioisi näin aiempaa paremmin raskaiden ajoneuvojen tankkauspisteet.
  • Osa tuen saaneista hankkeista ei toteudu, mikä voi johtua useasta eri syystä. Tämä on valitettavaa jakeluinfrastruktuurin kehittymisen kannalta. SBB esittää, että pykälään 16 muutettaisiin enemmän velvoittavampaan suuntaan velvoittamalla tuen saajaa raportoimaan hankkeen toteutuneet vaikutukset tarkemmin.
  • Asetusehdotuksella ei mielestämme päästä nyt riittävästi kiinni kaasun jakeluasemien ”toimintavarmuuden painoarvon” nostamiseen. Käytössä olevat standardit (EN ISO 16923 CNG/CBG-tankkausasemat; EN ISO 16924 LNG/LBG-tankkausasemat) tai muu vastaava tapa olisi SBB:n mielestä tarpeellinen lisäys jakeluasemien toimintavarmuuden varmistamiseksi. Esitämme täten, että asetusta täydennettäisiin tältä osin. Esitämme myös, että ko. standardien käännettäisiin suomen kielelle.

Lausunnon pyytäjä:

Työ- ja elinkeinoministeriö

Lausunto

Scroll to Top