Lausunto luonnokseen kansalliseksi jakeluinfraohjelmaksi vuoteen 2035

Poimintoja SBB:n lausunnosta:

  • Pidämme tärkeänä sitä, että jakeluinfraohjelmaluonnoksessa on mukana sähkön ja vedyn ohella myös metaani. Tieliikenteen päästövähennykset edellyttävät kaikkien ratkaisuiden käyttöönottoa. Biokaasu on kotimainen uusiutuva ja kestävä polttoaine.
  • Kannatamme kaikkia jakeluinfraohjelmassa esitettyjä toimenpiteitä metaanin osalta. Mielestämme on tärkeää, että tarkastelussa on nesteytetyn metaani lisäksi myös paineistettu metaani. Tämä on perustelua kaasuinfran synergiaetujen vuoksi. Pidämme erittäin tärkeänä sitä, että ohjelmassa annetaan toimenpiteitä niin biometaanin tuotannon, kaasuajoneuvojen kuin kaasunjakeluinfran osalta. Biometaanin tuotannon kasvattaminen on järkevää myös maatalouden CO2-päästövähennysten ja ravinteiden kierrätyksen näkökulmasta, sekä tietenkin aluetaloudellisesti. Maatalouden ja yhdyskuntien tuottamasta biometaanista hyödynnetään nykyisellään vain murto-osa. Biokaasu parantaa myös kansallista energiaomavaraisuutta ja ruokaturvaa.
  • Erityisesti nesteytetyn biometaanin jakeluverkkoa ja -kapasiteettia on kehitettävä alueellisesti nykyistä laajemmaksi.
  • Haluamme esittää huolemme siitä, miten varmistetaan toimenpiteiden tehokas toimeenpano yli hallituskausien.

Lausunnon pyytäjä:

Liikenne- ja viestintäministeriö

Lausunto

Scroll to Top