Lausunto luonnokseen HE:ksi laiksi maakaasumarkkinalain muuttamisesta ja laiksi sähkö- ja maakaasumarkkinoiden valvonnasta annetun lain 10 ja 16 §:n muuttamisesta.

Lausuntopyynnön diaarinumero: VN/6619/2019, TEM061:00/2019

Suomen Biokierto ja Biokaasu ry, SBB, kiittää mahdollisuudesta jättää lausunnon luonnokseen HE:ksi laiksi maakaasumarkkinalain muuttamisesta ja laiksi sähkö- ja maakaasumarkkinoiden valvonnasta annetun lain 10 ja 16 §:n muuttamisesta.

SBB näkee, että suurin osa ehdotuksessa ehdotettavista asioita pohjautuu EU-tason säädöksiin, ja ne on jo aikaisemmin linjattu yhteistyössä kaasumarkkinatoimijoiden kanssa. Ehdotus on arvioidemme mukaan linjassa aikaisemmin tehtyjen päätösten kanssa, eikä siten tuo mukanaan suuria yllätyksiä. Kaiken kaikkiaan kaasumarkkinoiden avaaminen ja siten myös tämä ehdotus pyrkivät lisäämään uusia mahdollisuuksia niin kaasun tarjonnan ja kysynnän suunalla, joten uudistus on siten vaikutuksiltaan arvioitu olevan positiivinen. Ehdotus tuo kyllä biokaasusektorin toimijoille mukanaan hallinnollisia lisäkustannuksia ja järjestelmän käyttöönottokustannuksia, jos ja kun lähtevät operoimaan kaasuverkkoon liittyen. Tilanne on sama kaikille toimijoille, jotka haluavat operoida kaasumarkkinoilla uudistuksen jälkeen.

Lopuksi SBB haluaa kuitenkin huomauttaa, että rajapinta päivitetyn uusiutuvan energian direktiivin (RED 2) alkuperätakuujärjestelmään on epäselvä eikä asiasta ole mainintaa perustelumuistiossa; tosin RED 2-aiheesta ei juurikaan ole keskusteltu kaasumarkkinoiden uudistustyössä, koska asia kuuluu toiseen lainsäädännön osa-alueeseen. Biokaasusektorille kohdistuu lähivuosina useita eri lainsäädännön muutoshankkeita kuten kaasumarkkinoiden avautuminen, alkuperätakuujärjestelmän laajeneminen sekä verotukseen liittyvät kysymykset, joilla kaikilla on vaikutusta toimijoiden toimintaympäristöön.

Lausunnon pyytäjä:

Työ- ja elinkeinoministeriö

Scroll to Top