Lausunto luonnokseen hallituksen esityksestä laiksi fossiilisen polttoaineen jakelun päästökaupasta

Poimintoja SBB:n lausunnosta:
  • SBB kannattaa ehdotetun uuden päästökaupan (ETS2) käyttöönottoa, koska yleinen päästökauppa (ETS1) on osoittautunut vaikuttavaksi ja kustannustehokkaaksi päästöjen vähennyskeinoksi. Haluamme esittää seuraavat huomiot lakiesitykseen.
  • Esitämme, että 100 % biokaasua tai muita kestäviä polttoaineita jakelevien ei tulisi kuulua fossiilisen polttoaineen jakelun päästökaupan soveltamisalaan, koska se lisäisi toiminnanharjoittajien ja Energiaviraston työtä, ilman todellisia hyötyjä. Käytännössä tämä voidaan tehdä lisäämällä 4§ momenttiin 1 uusi kohta, joka koskee sellaisten polttoaineiden luovutus kulutukseen, joiden päästökerroin on nolla.
  • Lakimuutosesityksen 5 §:ssä ehdotetaan säädettäväksi säännellyn yhteisön velvoitteiden siirtämisestä.   SBB pitää esitystä hyvänä. Arviomme mukaan tämä vähentäisi hallinollista taakkaa erityisesti pienten jakelijoiden keskuudessa. Lain jatkovalmistelussa ja toimeenpanossa on kuitenkin tärkeä varmistaa, ettei Energiaviraston hyväksymisprosessia tehdä tältä osin liian joustamattomaksi, jottei se käytännössä estä tai viivästytä jouston hyödyntämistä.
  • Lisäksi SBB pyytää vielä lain jatkovalmisteluissa kiinnittämään huomioita myös siihen, että eri päästökaupasta aiheutuvat velvoitteet ja kustannukset ovat tarkoituksenmukaisia ja kohtuullisia. Esimerkiksi Energiavirastolle maksettavat päästölupamaksut kannattaa porrastaa yritysten kokoluokan mukaan. Lisäksi SBB esittää, että pienten toimijoiden kohdalla ulkopuolisen todentajan tarkastuskäyntien tiheys tehdään niin harvaksi, kuin mitä EU-säädös mahdollistaa, kuten on tehty esimerkiksi uusiutuvan energian kestävyysvaatimuksien yhteydessä pienten toimijoiden kohdalla. Todentajakäynnit ovat kalliita ja niiden hintojen arvioidaan nousevan, sillä todentajia on jo nyt lukumääräisesti vähän ja päästökauppalaajennusten myötä kysyntä todentamispalveluille kasvaa. Ulkopuolisia todentajia tarvitaan myös mm. uusiutuvan energian velvoitteiden hoitamisessa.
  • Lisäksi on syytä yhteensovittaa kaikkien uusiutuvia polttoaineita (biopolttoaineita, biokaasu, RFNBO) koskevien hallinnollisten menettelyitä, ettei jokaista lakisääteistä vaatimusta tarvitse erikseen raportoida ja todentaa. Kestävyyslain mukaista raportointia voitaisiin hyödyntää tässä siten, että 100% uusiutuvia tuottavat ja jakelevat tahot voisivat hyödyntää kestävyysraportointia vastaamaan myös päästökaupan velvoitteisiin. Käytännössähän raportoitavat tiedot ovat samat. Tällöin ei tarvittaisi erillistä raportointia ja todentamista kestävyys- ja päästökauppalakien osalta. Orpon hallitus on sitoutunut vähentämään ylimääräistä hallinnollista taakkaa. Polttoaine, joka on todettu RED-direktiivin mukaisesti kestäväksi, on päästökauppadirektiivin mukaisesti päästökertoimeltaan nolla. Käytännössä kaikki jaeltava biokaasu on nollapäästöistä.

Lausunnon pyytäjä:

Liikenne- ja viestintäministeriö

Lausunto

Scroll to Top