Lausunto luonnokseen hallituksen esityksestä eduskunnalle laeiksi uusiutuvien polttoaineiden käytön edistämisestä liikenteessä annetun lain muuttamisesta, biopolttoaineista, bionesteistä ja biomassapolttoaineista annetun lain 4 ja 6 §:n muuttamisesta sekä eräiden polttoaineiden elinkaarenaikaisten kasvi-huonekaasupäästöjen vähentämisestä annetun lain kumoamisesta

Poimintoja SBB:n lausunnosta:
  • Suomen Biokierto ja Biokaasu ry, SBB, ei kannata esitystä yleisen jakeluvelvoitteen sekä lisävelvoitetasojen laskemisesta vuosien 2025-2027 osalta. Jakeluvelvoite on ollut ja on, selkeä, kiistaton ja ennustettava taakanjakosektorin päästövähennyskeino, jota voi olla vaikea korvata yhtä tehokkailla ja varmoilla toimenpiteillä. Jakeluvelvoitetasoihin esitettävät muutokset heikentävät ohjauskeinon tehokkuutta ja ennakoitavuutta. Jakeluvelvoitteen ohjausvaikutusta heikentää vielä ehdotus ehdotukset sakkomaksutasojen alentamisesta. Lisäksi ehdotukset liikennesähkön sekä uuden joustomekanismin sisällyttämisestä jakeluvelvoitteeseen monimutkaistavat mekanismia ja heikentävät entisestään jakeluvelvoitteen ennakoitavuutta ja ohjauskeinon vaikuttavuutta. Perustelumuistiossa todetaankin, että ilman jakeluvelvoitteen nostamista nykytasosta, liikennesähkön lisäämisellä ei ole todennäköisesti lisäisiä myönteisiä vaikutuksia päästöihin tai laajemmin ympäristöön.
  • Kannatamme RFNBO-polttoaineille esitettävää lisävelvoitetta. Olisi kuitenkin parempi, että RFNBO-lisävelvoite ja edistyneiden biopolttoaineiden ja biokaasun alavelvoitteet olisivat erilliset. Näemme myös hyviä mahdollisuuksia joustomekanismissa erityisesti siitä näkökulmasta, että siinä päästään pilotoimaan uusia päästövähennys- ja ilmastorahoituksen keinoja taakanjako- ja maankäyttösektoreilla. Alustavan arviomme mukaan joustomekanismi voi suoraan ja epäsuoraan luoda uusia kannustimia biokaasulle ja ravinteiden kierrätykselle, mutta perustelumuistion perusteella on vaikea arvioida, mitkä toimet ovat lopulta hyväksyttäviä. Joustomekanismiin liittyy huomattavia epävarmuuksia ja riksiä mahdolliselle väärinkäytölle.
  • RED3:n mukaan jäsenvaltiot voivat ottaa huomioon biokaasun, joka syötetään kansalliseen kaasun siirto- ja jakeluinfrastruktuuriin. Suomessa ei olla ottamassa käyttöön tätä mahdollisuutta. Esitämme, että tätä mahdollisuutta arvioidaan vielä myöhemmin osana biokaasun edistämistoimenpiteitä. Suomella ei ole kansallisesti varaa jäädä paitsioon muihin EU-maihin nähden.
  • Nyt kansallista liikenteen säädösympäristöä ei voi pitää selkeänä ja helposti ennustettavana. Kaikkia vaihtoehtoisia käyttövoimia kannattaa edistää liikenteessä, jotta voidaan myötävaikuttaa päästövähennys- ja omavaraisuustavoitteiden saavuttamiseen. Tilanteen selkeyttämiseksi SBB esittää, että tieliikenteen päästövähennystoimia selkeytetään KAISU:n ja ilmasto- ja energiastrategien päivitysten yhteydessä.
  • Lisäksi esitämme, että biokaasun ja erityisesti liikennebiokaasun tuotannon ja käytön toimenpiteitä katsottaisiin kokonaisuutena. Tämä edellyttää yhteistyötä eri ministeriöiden kesken (MMM, TEM, YM, LVM, VM).
  • Kannatamme joustomekanismimallin sisällyttämistä jakeluvelvoitteen piiriin. Koska kyseessä on uusi mekanismi, niin tunnistamme toimeenpanossa hankaluuksia. Asetetut kriteerit toimenpiteiden hyväksyttävyydelle ovat varsin laajat, mikä rajoittaa soveltuvien toimenpiteiden tunnistamista. Tunnistamme myös, että eri kriteereiden soveltamisessa voi olla tulkinnanvaraisuutta. Kiinnitämme huomioita siihen, ettei perustelumuistiosta saa selkeää kuvaa toimista, jotka tosiasiallisesti voitaisiin hyväksyä joustomekanismin piiriin.Pidämme täten tärkeänä, että Energiavirasto tekee toimeenpanoa läpinäkyvästi ja yhteistyössä toimialojen kanssa. Esitämme huolemme siitä, että joustomekanismin toimeenpano voi viivästyä kansallisten asetusten laatimisen ja hyväksymisen seurauksena. Lisäksi esitämme, että asetusten laadinnassa konsultoidaan kattavasti toiminnanharjoittajia.
  • Pyydämme hallintoa miettimään ratkaisuja todentajien kustannusten nousun hillitsemiseksi ja palveluiden saatavuuden varmistamiseksi.

Lausunnon pyytäjä:

Työ- ja elinkeinoministeriö

Lausunto

Scroll to Top