Lausunto luonnokseen hallituksen esitykseksi valmisteverotusmenettelyn ja autoverotusmenettelyn uudistamista koskevaksi lainsäädännöksi

Lausuntopyynnön diaarinumero: VN/10530/2019   VM003:00/2019

Suomen Biokierto ja Biokaasu ry, SBB, kiittää mahdollisuudesta jättää lausunnon. Verokysymyksien yhteydessä biokaasu vaatii usein erityistarkastelua, sillä biokaasun energiaverokohtelu on poikkeava. Biokaasusta ei kanneta tällä hetkellä valmisteveroa. Erityiskiitos valmistelijoille siitä, että lausunnon jättämiseksi on annettu riittävän pitkä aika.

Lausuntoaineistossa kerrotaan, että ”esityksen tavoitteena on yhdenmukaistaa valmiste- ja autoverotuksen verotus- ja veronkantomenettelyjä sekä muutoksenhaku- ja seuraamusjärjestelmiä muita Verohallinnon kantamia veroja koskevien menettelyjen kanssa, mikä mahdollistaisi Verohallinnon uuden tietojärjestelmän käyttöönoton myös valmiste- ja autoverotuksessa. Valmisteverojen ja autoveron määrään tai veron muihin perusteisiin ei ehdoteta muutoksia.”.

Suomen Biokierto ja Biokaasu ry:n näkemyksen mukaan kyseessä on pitkälti lakiteknillinen muutos eikä vaikuttane käytännön tasolla hallinnollisestikaan biokaasusektorin toiminnanharjoittajiin. Emme myöskään koe, että esitys vaikuttaisi merkittävissä määrin kaasuautoiluun tai kaasuverkkotoimintaan. Esityksen tarkoitus on selkeyttää menettelyitä, mikä pääsääntöisesti hyödyttää kaikkia osapuolia.

Lausunnon pyytäjä:

Valtionvarainministeri

Scroll to Top