Lausunto luonnokseen hallituksen esitykseksi uusiutuvien polttoaineiden käytön edistämisestä liikenteessä annetun lain 5 §:n muuttamisesta ja 5 b §:n väliaikaisesta muuttamisesta

Lisätietoa

Poimintoja SBB:n lausunnosta:

  • SBB ei kannata määräaikaista muutosta, koska se heikentää liikennebiokaasun investointihorisonttia. Lisämäärärahat investointeihin eivät riitä kompensoimaan aiheutettua haittaa ja epävarmuutta, jota ehdotus aiheuttaa toimialalle. Esitämme, että lakimuutosehdotuksen laadinnan yhteydessä tarkennetaan vielä vaikutuksia liikennebiokaasun osalta (nykyiset investoinnit ja uusien hankkeiden investointihorisontti ja biokaasun tuotannon erityisominaisuudet suhteessa nestemäisiin polttoaineisiin).  Mikäli löydetään riittävät perusteet sille, että jakeluvelvoitetason määräaikainen alentaminen vuosina 2022 ja 2023 vähentää tosiasiallisesti autoilijoiden polttoainekustannuksia, niin kannatamme esitystä. Nyt perustelumuistio on tältä osin ristiriitainen (kts. perustelumuistion kohdat Vaikutukset polttoaineiden hintoihin sekä yritysvaikutukset). Arviomme mukaan tehokkain keino kuljetusyritysten kustannusten alentamiseksi olisi polttoaineen verotuksen väliaikainen alennus tai suora kustannustuki alan yrityksille  jakeluvelvoitteen alentamisen sijaan.
  • Perustelumuistiossa todetaan, että toimenpiteen voidaan arvioida heikentävän luottamusta jakeluvelvoitteen ja velvoitetasojen pysyvyyteen. Arviomme mukaan tämä pätee täysin liikennebiokaasun laitosinvestointeihin. Esitämme seuraavat asiat otettavaksi huomioon jakeluvelvoitteen määräaikaisten muutosten toteuttamisessa:
    • Jakeluvelvoitteen ylimenevän osuuden siirtoa seuraavalle vuodelle ei tule laajentaa koskemaan lisävelvoitteita, vaan se tulee olla ainoastaan hyödynnettävissä yleisen jakeluvelvoitteen ja bioöljyn kohdalla.
    • Lisävelvoitteisiin ei tule tehdä muutoksia tämän lakimuutosesityksen yhteydessä.
    • Fossiilittoman liikenteen tiekartan toimenpano täysimääräisenä kaasuautoilun osalta sekä toimenpiteiden vahvistaminen päivityksen alla olevassa kansallisessa ilmastopolitiikassa. (jakeluvelvoitteen muutokset syksyllä 2022; kansallinen ilmastopolitiikka).
    • Tarvittaessa jakeluvelvoitteen määräaikaisen muutoksen mahdollista haittaa voidaan kompensoida esimerkiksi osoittamalla vuosina 2022-2023 oma energiainvestointitukimääräraha yli 50 GWh:n vuosituotannon biometaanin investointihankkeille.

 

Lausunnon pyytäjä:

Työ- ja elinkeinoministeriö

Lausunto

Scroll to Top