Lausunto luonnokseen hallituksen esitykseksi merenkulun ympäristönsuojelulain ja eräiden muiden lakien muuttamisesta sekä Hongkongin yleissopimuksesta ja MARPOL-yleissopimuksen ja Lontoon pöytäkirjan muutoksista

Lausuntopyynnön diaarinumero: VN/22626/2023

Poimintoja SBB:n lausunnosta:

  • SBB pitää hyvänä sitä, että toimia vesistöjen tilan parantamiseksi tehdään laajalla rintamalla. Esityksellä on myös myönteisiä vaikutuksia laivojen ilmastopäästöihin. Esitys on kannatettava ja arviomme mukaan linjassa Orpon hallitusohjelman kanssa.
  • SBB pitää tärkeänä, että kansallista nesteytetyn biometaanin tuotantoa kasvatetaan, jotta kansallisesti voidaan vastata laivaliikenteen kasvavaan kysyntään. SBB pitää tärkeänä, että meriliikenteen päästöt tosiasiallisesti vähenevät ja laivaliikennettä koskevien päästövähennyskeinojen vaikuttavuutta seurataan jossain keskitetysti.
  • EU-tason toimien lisäksi SBB kokee, että myös kansallisella tasolla on paljon tehtävissä vaihtoehtoisten käyttövoimien saatavuuden varmistamisessa. SBB haluaa korostaa, biometaanin tuotantomäärien kasvattaminen edellyttää yli hallituskausien ja sektorirajojen menevää yhteistyötä ja toimenpiteiden koordinointia. Laivaliikenteen vaihtoehtoisten käyttövoimien saatavuuden tulee olla riittävän kattavasti mukana päivitetyssä kansallisessa ilmasto- ja energiastrategiassa.

Lausunnon pyytäjä:

Liikenne- ja viestintäministeriö

Lausunto

Scroll to Top