Lausunto luonnokseen hallituksen esitykseksi laiksi uusiutuvan energian tuotantolaitosten lupamenettelyistä ja muista hallinnollista menettelyistä

Poimintoja SBB:n lausunnosta:

  • Uusiutuvan energian direktiivin, RED 2, tavoitteena on edistää uusiutuvaan energian tuotantoa ja käyttöä Euroopassa. Lupamenettelyiden sujuvoittaminen on yksi toimenpiteistä, jotka jäsenmaiden tulee toteuttaa osana direktiivin kansallista toimeenpanoa. RED2 on tärkeä puitedirektiivi biokaasusektorille. Sujuvat lupakäsittelyt ovat erityisen tärkeitä biokaasusektorille, sillä toimiala omaa hyvät kasvunäkymät ja investointipotentiaalin.
  • SBB suhtautuu kriittisesti lakiehdotuksen keskeisimpiin kohtiin. Esityksen mukaan lain soveltamisalan ulkopuolelle jäisivät nyt eräät keskeiset menettelyt (ympäristövaikutusten arviointimenettely ja kaavoitus), ja nopeutettu määräaikainen kokonaiskäsittely mahdollistettaisiin ainoastaan sähköä tuottaville voimalaitoksille. Erityisen huolissaan SBB on uusiutuvien polttoaineiden valmistuksen jäämisestä määräaikojen ulkopuolelle, sillä se koskettaa suoraan liikennebiokaasulaitoshankkeita Suomessa. Esitys ei täten SBB:n näkemyksen mukaan noudata uusiutuvan direktiivin henkeä, eikä näin edistä uusiutuvan energian hankkeiden sujuvoittamista eikä ole myöskään hallitusohjelman mukainen. SBB jätti yhdessä muiden toimialojen kanssa eriävän mielipiteen RED2 luvitustyöryhmän loppuraporttiin, jonka pohjalta hallituksen esitys on valmisteltu.
  • SBB haluaa kiittää siitä, että työryhmä on arvioinut laajasti eri menettelyitä ja harkinnut niiden mukaan ottamista lain piiriin. Myös lakiesityksessä on mukana suuri joukko eri menettelyitä, mikä on SBB:n mielestä hyvä asia. Pyrkimys ”yhden luukun menettelyyn” on erittäin kannatettavaa. SBB pitää kuitenkin valitettavana sitä, etteivät kaavoitus ja ympäristövaikutusten arviointi ole menettelyiden mukana, sillä niiden vaikutus uusien hankkeiden lupamenettelyiden kokonaiskeston kannalta on usein hyvin keskeisin.  Menettelyiden kokonaissujuvuuden varmistamiseksi, SBB esittää lisättäväksi lain soveltamisalaan kaavoituksen ja ympäristövaikutusten arviointimenettelyn.
  • SBB kannattaa ehdotusta, että N.N. Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus toimii lain mukaisena yhteyspisteviranomaisena ja hoitaa sille tässä laissa säädetyt tehtävät. SBB pitää tärkeänä, että yhteyspisteviranomaiselle annetaan riittävät resurssit tehtävän hoitamiseen. SBB pitää tärkeänä, että yhteyspisteviranomaisen biokaasuhankkeita koskeva osaaminen varmistetaan.
  • SBB mielestä biokaasusektorin kannalta lakiehdotuksen keskeisin kohta on 8 §, joka määrittelee määräajat luvitus- ja muiden menettelyllisten hankkeiden kokonaiskestolle siten, että uusien hankkeiden menettelyiden kokonaiskesto on korkeintaan kaksi vuotta ja muutoshankkeiden kesto vuoden. Nyt lakiehdotuksessa esitetään, että määräajat koskisivat ainoastaan sähköä tuottavia laitoksia. Täten polttoaineen valmistus, kuten liikennebiokaasun tuotanto, ja lämmityslaitokset jäisivät määräaikojen soveltamisalan ulkopuolelle. SBB esittää, että polttoaineen valmistus ja lämmityshankkeet otetaan mukaan asetettujen määräaikojen piiriin.
  • SBB pitää menettelykäsikirjaa lähtökohtaisesti hyvänä työkaluna neuvonnan tehostamiseksi. Oikeanlaisella neuvonnalla voidaan sujuvoittaa menettelyitä. SBB haluaa kuitenkin todeta, että menettelykäsikirjan lopullinen ”onnistuminen” nähdään vasta sitten, kun menettelykäsikirja on laadittu ja koekäytetty. SBB:n mielestä onnistumisavaimet liittyvät siihen, että menettelykäsikirja on ajan tasalla, helppokäyttöinen ja kattava. Täten SBB pyytää päästä mukaan kehittämään menettelykäsikirjaa biokaasulaitosten osalta.

Lausunnon pyytäjä:

Työ- ja elinkeinoministeriö

Lausunto

Scroll to Top