Lausunto luonnokseen hallituksen esitykseksi laiksi biopolttoaineista ja bionesteistä annetun lain muuttamisesta

Lausuntopyynnön diaarinumero VN6432201

Lausuntopyyntöaineisto

Suomen Biokierto ja Biokaasu ry, SBB, kiittää mahdollisuudesta antaa lausunnon luonnokseen hallituksen esitykseksi laeiksi biopolttoaineista ja bionesteistä annetun lain muuttamisesta.

Esityksen tavoitteena on, että Suomessa kulutetut biopolttoaineet, bionesteet ja biomassapolttoaineet ovat tuotettu kestävällä tavalla RED II:n mukaisesti. Esityksellä laajennettaisiin RED II:n mukaiset kestävyyskriteerit ja kasvihuonekaasupäästöjen vähennyskriteerit koskemaan myös kiinteitä ja kaasumaisia biomassapolttoaineita. Esityksen tavoitteena on myös, ettei kestävyyskriteerien täyttymisen osoittamisesta aiheudu toimijoille kohtuuttomasti hallinnollista taakkaa.

SBB pitää nyt lausunnolla olevaa muutosehdotusta kokonaisuutenaan hyvin laadittuna ja se vastaa työryhmän loppuraportissa esitettyjä suosituksia. SBB on pysyvänä asiantuntijajäsenenä osallistunut kestävyyskriteeridirektiivin uudistamisen kansallista toimeenpanoa selvittäneen työryhmän työhön.

RED II:n toimeenpano on tärkeä asia biokaasusektorille, sillä kestävyysvaatimukset ovat toimialalle uusi asia. RED II:n antaa myös yhteiset pelisäännöt kestävyyden osalta kaikille uusiutuvan energian tuottajille. Suomessa biokaasun liikennekäyttö on kasvanut nopeasti viime vuosina ja lähivuosina pyritään edelleen voimakkaasti kasvattamaan liikennebiokaasun käyttömääriä.

Vaikutukset biokaasusektoriin

SBB mielestä biokaasua koskevat erityiskysymykset on otettu hyvin huomioon perustelumuistiossa (s. 20) sekä kestävyyskriteerityöryhmän loppuraportin suosituksissa. Perustelumuistiossa todetaan, että laajeneva kestävyyskriteerisääntely lisää kaikenkokoisten biokaasuyritysten kustannuksia ja uuden sääntelyn vaikutukset saattavat kohdistua suhteellisesti voimakkaammin pieniin yrityksiin ja jopa vähentää uusien (pienten) toimijoiden markkinoille tuloa liikennebiokaasualalla. SBB ehdottaa, että perustelumuistioon lisättäisiin vielä kirjaus, että muutaman vuoden kuluttua biokaasun osalta toimeenpanon onnistumista arvioitaisiin ja arvioinnin pohjalta toteutettaisiin tarvittavat korjausliikkeet.

2 a § Velvollisuus osoittaa kestävyys

Uusiutuvan sähkön osalta pienemmät toimijat voivat hyödyntää sähkön myyjän kestävyysjärjestelmää (kts. esimerkiksi https://www.efarm.fi/kohteet/e-farm-bio10-kitee/), mikä on tärkeää mahdollistaa myös jatkossa. Tämä on hyvä toimintamalli pienempien toimijoiden hallinnollisen taakan pienentämiseksi. Toimintamallia voitaisiin soveltaa myös pienille biokaasulaitoksille, jotka tuottavat liikennebiokaasua. Lakiesityksestä ei käy ilmi, että onko tämäntyyppinen toimintamalli mahdollinen myös jatkossa.

6§ Kasvihuonekaasupäästövähennys

Esityksen mukaan kestävyyslakiin kirjattaisiin kasvihuonekaasupäästövähennysvelvoitteet hyvin yleisellä tasolla. Tämä johtaa siihen, että laskennan osalta tarkempi ohjeistus on tarpeen antaa joko Energiaviraston laatimalla ohjeistuksella tai antamalla tekninen laskentaohjeistus asetuksessa. SBB pitää laskentaohjeistuksen laatimista hyvin oleellisena toimenpiteenä. Pidämme tärkeänä myös sitä, että sidosryhmät voivat osallistua ohjeistuksen laatimisiin. Laskentaohjeistus on hyvin oleellinen biokaasun kannalta, sillä silloin ratkaistaan lopulta muun muassa se, miten esimerkiksi turvamailla kasvatetun nurmen kasvihuonekaasupäästöt lasketaan ja kuinka hyvin esimerkiksi kierrätysravinteiden käyttö voidaan huomioida laskelmissa.

Mitä tapahtuu, jos olemassa oleva laitos ei täytä kasvihuonekaasupäästövähennyksen vaatimuksia? SBB pitää tärkeänä, että Suomessa tuotettava ja kulutettava uusiutuva energia täyttää kestävyyskriteerien vaatimukset, oli sitten kyseessä olemassa oleva tai uusi tuotantolaitos. Olemassa olevien tuotantolaitosten kohdalla ei kuitenkaan ole tarkoituksenmukaista ryhtyä takautuvasti aikaisemmin myönnettyjen tukien takaisiperintätoimiin.

Toimeenpano

On hyvä, että TEM on ryhtynyt kansalliseen toimeenpanoon riittävän ajoissa. Toiminnanharjoittajille tulee jäädä riittävästi aikaa kestävyysjärjestelmien kehittämiseen, minkä vuoksi olisi tärkeää, että kestävyyslain muutos saataisiin vahvistettua mahdollisimman nopeasti.

Tehokas ja tavoitteen mukainen toimeenpano edellyttää kestävyyslain muutoksen ohella myös toimeenpano-ohjeistusta sekä mahdollisesti asetusta. Ohjeet tulisi olla valmiina hyvissä ajoin ennen vuoden loppua, joten asialla on kiire. On tärkeää, että ohjeistuksen luomiseen varataan riittävästi aikaa ja resursseja,

Energiavirastolle tulee osoittaa riittävät resurssit uusien velvoitteidensa hoitamiseen.

Lausunnon pyytäjä:

Työ- ja elinkeinoministeriö

Lisätietoa uusituvan energian direktiivin (RED 2) kansallisesta toimeenpanosta löytyy Valtioneuvoston hankeikkunasta.

 

Scroll to Top