Lausunto luonnokseen hallituksen esitykseksi laiksi biopolttoaineiden käytön edistämisestä liikenteessä annetun lain muuttamisesta ja eräiden muiden lakien muuttamisesta

Lausuntopyynnön diaarinumero VN/8757/2019

Poimintoja SBB:n lausunnosta:

  • SBB pitää nyt lausunnolla olevaa muutosehdotusta kokonaisuudessaan hyvin laadittuna.
  • SBB kannattaa esitystä, että biokaasu otetaan mukaan jakeluvelvoitteen piiriin jo vuodesta 2022 alkaen.
  • SBB kannattaa esitystä, että jakeluvelvollisia olisivat yli 9 gigawattituntia vuodessa sekä halutessaan myös 1 gigawattituntia mutta enintään 9 gigawattituntia vuodessa maakaasua, biokaasua ja muuta kuin biologista alkuperää olevia uusiutuvia kaasumaisia liikennepolttoaineita jakelevat toimijat. SBB pitää tärkeänä, että myös pienet ja keskisuuret toimijat huomioidaan järkevästi jakeluvelvoitetta ja verotusratkaisuja muutettaessa sekä toiminnan hallinnollisten toimintamallien suunnittelussa. Jakeluvelvoitelain soveltamisalan rajauksella on vaikutusta polttoaineverotukseen.
  • Pykälän 5 kohdassa 1 esitetään vuoden 2029 jakeluvelvoitetasoksi 30 prosenttia, mitä SBB pitää hyvä ehdotuksena. Näkemyksemme mukaan tavoitetason nostaminen ei ole tässä vaiheessa tarpeen, koska direktiivin asettamat uudet velvoitteet tuovat jo nyt huomattavia kiristyksiä nykytilaan verrattuna. Tavoitetason nostoa tulee arvioida huolellisesti; jakeluvelvoitteen kunnianhimon tasoa ei tule tarkastella ainoastaan yleisen tavoitetason kautta, vaan tarkasteluun tulee ottaa mukaan myös kansallisten joustomekanismien yhteisvaikutus.
  • Pykälän 5 kohdassa 5 esitetään ”biolisävelvoitteen” asettamisesta biologista alkuperää oleville uusituville nestemäisille ja kaasumaisille polttoaineille, mikä on SBB:n mielestä kannatettavaa. Ehdotus on mielestämme RED II:n 25 artiklan mukainen. Tämä ”biolisävelvoite” tekee mielestämme lakiesityksestä tasapainoisen ja luo kannustimia sekä jo käytössä oleville kuin tulevaisuuden ratkaisuille.
  • Pykälän 5 kohdan 7 osalta haluamme todeta, että Energiaviraston mukaan viherlannoitusnurmi, suojavyöhyke, viljelyn aluskasvin seos, pilaantunut rehu, nurmi, joka ei kelpaa eläinrehuksi luokitellaan tähteeksi ja jätteeksi, jolloin niistä valmistettua biokaasua ei luokitella ravinto- ja rehukasveista tuotettujen biopolttoaineiden ja biokaasun joukkoon. Nurmi on yleisesti ottaen tärkkelyspitoisuudeltaan alhainen heinämäinen kasvi, joka kuuluu liitteen 1 A-osion raaka-aineisiin (p-kategoria), jolloin siihen ei sovelleta muitakaan ravinto- ja rehukasveihin asetettavia rajoituksia.

Lausunnon pyytäjä:

Työ- ja elinkeinoministeriö

Lausunto

Scroll to Top