Lausunto luonnokseen hallituksen esitykseksi laeiksi sähkömarkkinalain, sähkö- ja maakaasumarkkinoiden valvonnasta annetun lain ja Energiavirastosta annetun lain 1§n muuttamisesta

Lausuntopyynnön diaarinumero: VN/6621/2019

Lausuntopyyntöaineisto

Suomen Biokierto ja Biokaasu ry, SBB, kiittää mahdollisuudesta antaa lausunnon luonnokseen hallituksen esitykseksi laeiksi sähkömarkkinalain, sähkö- ja maakaasumarkkinoiden valvonnasta annetun lain ja Energiavirastosta annetun lain 1§n muuttamisesta.

Esityksen tavoitteena on hillitä sähkönjakelun hintojen nousua jakeluverkonhaltijoiden kustannustasoa alentavilla ja kustannustason nousua loiventavilla toimenpiteillä. Keskeiset esitykset tältä osin ovat alituottojen tasausjakson pidennys, sähkön jakelun toimitusvarmuusvaatimusten täytäntöönpanoaikaa jatkaminen pääsääntöisesti haja-asutusalueella toimiville jakeluverkonhaltijoille vuodesta 2028 vuoteen 2036 sekä sähkömarkkinalakiin sisältyvää sähkönsiirron ja sähkönjakelun maksujen korotuksen enimmäismäärää laskeminen 15 prosentista 12,5 prosenttiin. Suomen Biokierto ja Biokaasu ry pitää ehdotuksia kannatettavana.

Kansalliset hiilineutraalisuustavoitteet edellyttävät kaikkien päästövähennystoimenpiteiden käyttöönottoa. On tärkeää, että maakaasu on kilpailukykyinen vaihtoehto, sillä se on perusedellytys myös biokaasun käytön lisääntymiselle 2020-luvulla. Suomen kaasumarkkinat ovat avautuneet kilpailulle tammikuussa 2020. Tämä on edellyttänyt laajoja muutoksia maakaasumarkkinalainsäädäntöön. Pääosin säädökset ovat jo valmiina, ja avautuneet kaasumarkkinat ovat toimineet luotettavasti ja turvallisesti. Kun maakaasumarkkinalainsäädäntöä kehitetään jatkossa, niin siihen on hyvä hakea oppia sähkömarkkinalainsäädännöstä. Näin voidaan kaasuverkon kohdalla välttää ne virheet, esimerkiksi siirtomaksujen osalta, kuin mitä on tehty sähköverkon kohdalla.

Lausunnon pyytäjä:

Työ- ja elinkeinoministeriö

Scroll to Top