Lausunto luonnokseen hallituksen esitykseksi jätelain ja eräiden muiden lakien muuttamisesta

Lausuntopyynnön diaarinumero: VN/538/2019

Poimintoja SBB:n lausunnosta:

  • Pidämme hyvänä asiana sitä, että lakia päivitetään kiertotalousperiaatteiden mukaiseksi.
  • Haluamme huomauttaa, ettei jätelakimuutosehdotus yhdessä perustelumuistion kanssa tuo juurikaan selvyyttä kierrätysravinteiden ”hähmäiseen” tilanteeseen, vaan työtä on jatkettava riittävin resurssein ja kattavan ministeriöiden välisen yhteistyön siivittämänä. SBB:n mielestä jätteeksi luokittelun päättyminen on hyvin tärkeä asia ravinnekierron kannalta.
  • SBB:n mielestä vapaaehtoisia laatujärjestelmiä on järkevää hyödyntää niin kansallisessa EoW-päätöksenteossa kuin tapauskohtaisessa päätöksenteossa.
  • Meidän mielestä lannoitteiden EoW-asiat tulisi keskittää yhdelle viranomaiselle. SBB suosittelee Ruokavirastoa tähän tehtävään.
  • Ehdotamme, että perustelumuistioon tarkennetaan, ettei EoW-päätös välttämättä vaadi ympäristöluvan totaalista muuttamista, vaan myös kevyemmät menettelyt ovat mahdollisia. SBB:n mielestä ympäristönsuojelulainsäädännöllisten menettelyiden osalta työ on vielä keskeneräinen. SBB esittää, että kohdan 3 c osalta perustelumuistioon selvennettäisiin, missä elintarvikejätettä syntyy. Täsmennys on tarpeen myös kohtaan 3 b, sillä elintarvikejäte katsotaan kuuluvan biojätteen alle.
  • SBB:n mielestä biojätteen erilliskeräykselle kaavailtuja siirtymäaikoja ei ole tarpeen venyttää ainakaan sen perusteella, ettei biojätteen käsittelyyn olisi saatavilla käsittelykapasiteettia.
  • Pidämme tärkeänä, että valtakunnallisista erilliskeräysmääräyksistä poiketaan ainoastaan erityisen painavasta syystä, mikä tulisi osoittaa elinkaariarviointiselvityksellä tai vastaavalla (kts. kommenttimme § 15 a osalta).
  • Pidämme tärkeänä, että biojätteen erilliskeräys toteutetaan Suomessa jämptisti. SBB:n mielestä biojätteen kierrätystä voitaisiin lisäksi tehostaa asettamalla konkreettinen kierrätystavoite
  • Pidämme tärkeänä,  että jätelaki todella edistää hiilineutraalia kiertotaloutta.

 

Lausunto

Scroll to Top