Lausunto luonnokseen hallituksen esitykseksi eduskunnalle energiaverotusta koskevan lainsäädännön muuttamiseksi

Lausuntopyyntö luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle energiaverotusta
koskevan lainsäädännön muuttamiseksi (VN/2509/2021; VM024:00/2021)

Yhteenveto SBB:n lausunnosta:

  • Esitämme, että biokaasun käyttö lämmöntuotannossa ja teollisuudessa/työkoneissa säilyy verottomana kaikissa kaasuverkoissa. Tältä osin esitämme, että säädös laitetaan pikaisesti uudelleen valmisteluun ja uusi ehdotus viimeistellään yhteistyössä eri ministeriöiden kanssa. Nykytasoinen verotus voidaan pitää voimassa niin kauan, kunnes uusi säädös hyväksytään. Esitämme lisäksi, että säädöksen hyväksymisen jälkeen Suomi tekee Euroopan komissiolle notifikaation lämmitys- ja teollisuuskäytön verottomuudesta kaikissa käyttökohteissa niin kaasuverkossa kuin verkon ulkopuolella.
  • Biokaasulaitosten toiminta, mukaan lukien kaasujen ja ravinteiden jatkojalostus, on osa kierrätysteollisuutta ja toiminnot tulisi siirtää muun kierrätysteollisuuden mukana sähköveroluokkaan II. Tämä tulisi täsmentää lakitekstiin.

Lausunnon pyytäjä:

valtiovarainministeriö

Lausunto

Scroll to Top