Lausunto luonnokseen ravinteiden kierrätyksen hankkeisiin myönnettävästä valtionavustuksesta

Lausuntopyynnön diaarinumero: VN/7047/2020

Poimintoja SBB:n lausunnosta:

 • SBB pitää tervetulleena asetusluonnosta, sillä se toteuttaa Marinin hallitusohjelmaa ja
  Ravinteiden kierrätyksen toimenpideohjelmaa 2019–2030, joka asettaa toimenpiteitä yli
  hallituskausien. SBB:n pitää hyvänä myös sitä, että asetus ehdotetaan ulottuvan aina vuoteen
  2027 asti. Pitkäjänteisyys mahdollistaa tarkastelun pidemmällä aikavälillä ja luo paremmat
  puitteet ennakoida.
 • SBB pitää tärkeänä, että asetus edistää ravinteiden kierrätystä kokonaisuudessaan.
  Ravinteiden kierrätys on poikkileikkaava teema eikä asetuksen rajaaminen sivuvirtojen,
  jätevesien ja puhdistamolietteiden laadun parantamiseen välttämättä johda tehokkaimpaan
  lopputulokseen.
 • SBB pitää tärkeänä, että avustus edistää kierrätysravinteiden ja -lannoitteiden markkinoiden syntymistä, millä on positiivisia vaikutuksia ympäristöön ja taloudellisiin tekijöihin. Nyt kierrätyksen ympäristölliset vaikutukset sekä esityksen liiketoiminnalliset mahdollisuudet eivät ole tarkastelussa mukana kovinkaan kattavasti.
 • SBB ehdottaa, että pykälätekstiin tai vähintään perustelumuistioon selkeytetään tarkemmin,
  mitkä ”virrat” tämä asetus kattaa.
 • SBB ehdottaa lisäksi, että termiä ”sivuvirrat” täsmennetään.

Lausunto

Scroll to Top