Lausunto lannoitelakiehdotus eduskunnan maa- ja metsätalousvaliokunnalle

HE 32/2022 vp

Poimintoja SBB:n lausunnosta:

  • SBB pitää erittäin tärkeänä, että EU-lannoitevalmisteita koskevan asetuksen ohella kansallisille markkinoille tarkoitettujen lannoitevalmisteiden markkinat voivat jatkaa toimintaansa, jolloin lannoitevalmistaja voi valita, onko tuote EU-lannoitevalmisteasetuksen vai kansallisen lannoitelain mukainen.
  • SBB kannattaa maa- ja puutarhatalouden fosforin käytön säätelyn siirtämistä lainsäädäntöön aiemman ympäristökorvausmenettelyn sijasta. Kannatamme esitystä, että fosforin käytön on perustuttava maa- ja puutarhataloudessa kasvin tarpeeseen maan fosforiluokka huomioiden.
  • SBB ymmärtää, että vesiensuojelutavoitteiden saavuttamiseksi fosforin käyttöä on tarpeen säädellä myös viher- ja ympäristörakentamissa. Kyseinen käyttökohde on kuitenkin hyvin erilainen kuin maa- ja puutarhatalous, minkä vuoksi tulevassa fosforiasetuksessa tulisi huomioida riittävän selkeästi fosforin käytön mahdollisuudet ja rajoitukset eri käyttökohteissa, jotta ei estetä kierrätyspohjaisten lannoitevalmisteiden käyttöä niissä eikä luoda tarpeeton hallinnollista taakkaa eri osapuolille. Asetuksen laadinnan yhteydessä tulisi vielä tarkoin arvioida, missä määrin viherrakentamisessa käytetyn fosforin kirjanpidolla voidaan tosiasiallisesti parantaa vesien suojelun tasoa.
  • Lannoitelain pohjalta laadittava maa- ja metsätalousministeriön asetus tulee olemaan oleellinen, sillä siinä annetaan tarkemmat säännökset tuoteluokkien laatuvaatimuksista, ainesosaluokista sekä niiden laatu- ja käsittelyvaatimuksista ja lannoitevalmisteiden ja lannan käytöstä. Pidämme tärkeänä, että pykälän nojalla annettava asetus tuoteluokkien vaatimuksista ja ainesosaluokista kattaa kierrätyspohjaiset lannoitetuotteet laajasti ja joustavasti kuten aikaisemminkin, sekä tuo niille kaivattua etua lannoitemarkkinoilla sekä tasa-arvoisen aseman suhteessa väkilannoitteisiin.
  • Ainesosaluettelo, eli listaus lannoitevalmisteissa sallituista raaka-aineista, on oleellinen asia lannoitelain toimivuuden kannalta. Jouhevan siirtymisen näkökulmasta olisi tärkeää, että ainesosaluettelo sisältäisi pitkälti jo nyt sallitut ainesosat. Sujuvaan toimeenpanoon liittyen pykälän 49 momentti 3 on tärkeä. Ylipäätänsä Ruokaviraston rooli tulee olemaan keskeinen,

Lausunnon pyytäjä:

Eduskunnan  maa- ja metsätalousvaliokunta

Lausunto

Scroll to Top