Lausunto koskien luonnosta hallituksen esitykseksi lannoitevalmistelain muuttamisesta

Diaarinumero: 1762/01.01/2019

Suomen Biokierto ja Biokaasu ry, SBB, kiittää mahdollisuudesta jättää lausunnon. Tämä MMM:n lausuntopyyntö käynnistää kansallisen lannoitelainsäädännön uudistustyön, mitä SBB pitää hyvin merkittävänä – uudistus mahdollista ajantasaistamaan lannoitelainsäädännön uudistettujen kiertotalous- ja hiilineutraalisuustavoitteiden mukaiseksi, mikä tulee osaltaan vahvistamaan orgaanisten ja kierrätyslannoitevalmisteiden asemaa lannoitemarkkinoilla. Lannoitelainsäädännön uudistuksessa toimeenpannaan uusi lannoitevalmisteita koskeva Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus sekä esimerkiksi päivitetty jätedirektiivi siltä osin kuin se koskee lannoitteita.

Esityksen keskeinen asia SBB:n näkemyksen mukaan on se, että Ruokavirastoa esitetään toimimaan vaatimuksenmukaisuuden arviointilaitosten hyväksymisestä ja ilmoittamisesta vastaavana viranomaisena. SBB:n mielestä esitys on kannattava, sillä rooli ja tehtävät sopivat hyvin Ruokaviraston nykyiseen rooliin. On tärkeää, että arviointilaitoksilla on riittävä pätevyys. SBB pitää tärkeänä sitä, että riittävä pätevyys varmistetaan kaikissa jäsenmaissa, mitä kautta EU-tasolla asetuksen soveltamisen tulee olla yhteistä.

SBB pitää myös hyvä sitä, että perustelumuistiossa on tuotu esille eroavaisuudet muun muassa viranomaismaksujen osalta CE-lannoitteiden ja kansallisille markkinoille kohdistettavien lannoitteiden kohdalla.

SBB peräänkuuluttaa lopuksi sitä, että kansallinen lannoitelainsäädännön uudistus olisi tärkeä tehdä tiiviissä yhteistyössä sidosryhmien kanssa. Näin voidaan varmistaa, että paras asiantuntemus saadaan hyödynnettyä uudistuksessa, johon tulee liittymään paljon haasteita eri lainsäädäntöosa-alueiden päällekkäisyyksien ja epäjohdonmukaisuuksien vuoksi.

Scroll to Top