Lausunto hallituksen esitykseen eduskunnalle laeiksi biopolttoöljyn käytön edistämisestä annetun lain sekä biopolttoaineista, bionesteistä ja biomassapolttoaineista annetun lain muuttamisesta

Asia: HE 297/2022 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi biopolttoöljyn käytön edistämisestä annetun lain sekä biopolttoaineista, bionesteistä ja biomassapolttoaineista annetun lain muuttamisesta

https://www.eduskunta.fi/pdf/HE+297/2022

Poimintoja SBB:n lausunnosta:

  • SBB pitää tärkeänä jakelijoiden laajan keinovalikoiman varmistami sen biopoltt oöljyn
    jak eluvelvoitteen vaatimusten täyttämisessä . E s itämme, et tä biokaasun ja synteettisen metaanin mukaan
    ottam ista b iopolttöljyn jak eluve lvoit tee seen selvitetään uudemman kerran.
  •  Kannatamme ehdotusta, että ennakkotiedon hakeminen Energiavirastolta mahdollistetaan myös biokaasutoimijoille. (Laki biopolttoaineista, bionesteistä ja biomassapolttoaineista / 38 § Ennakkotieto)
  • Kannatamme sitä, että halutaan varmistaa, että jatkossa myös sähköverolain mukaiset verovelvolliset voivat hakea Energiavirastolta kestävyysjärjestelmän hyväksyntää osoittaakseen lämmitys- ja työkonebiokaasun kestävyyden. Pidämme tärkeänä kuitenkin sitä, ettei alle 2 MW:n laitoksilta edellytetä kestävyysjärjestelmää veroedun saamiseksi. Tämän vuoksi SBB esittää, että laitokset, joiden vuosituotanto on yli 1 GWh vuodessa, mutta kokonaislämpöteho alle 2 megawattia, ei tarvitse osoittaa kestävyyttä. Näin ohjeistetaan nykyisessä verohallinnon ohjeistuksessa. Esitämme täten, ettei muutosta tehtäisi tässä yhteydessä kestävyyslakiin, vaan muutos tehtäisiin tarvittaessa vasta RED3:n toimeenpanon yhteydessä. Tämä varmistaisi riittävän kattavan pohjatyön tekemisen ja kokonaisuuden paremman yhteensovittamisen sekä hallinnollisen taakan vähentämisen niin Energiavirastossa kuin toiminnanharjoittajilla. Myös energiaverotukseen on luultavasti tulossa muutoksia osana ETD:n päivitystä.  (Laki biopolttoaineista, bionesteistä ja biomassapolttoaineista / 2 § Lain suhde muuhun lainsäädäntöön)

Lausunto

Scroll to Top