Lausunto ehdotukseen kiertotalouden strategiseksi ohjelmaksi

Lausuntopyynnön diaarinumero: VN/13551/2019

Poimintoja SBB:n lausunnosta:

  • Esitämme, että Suomi on laajasti aktiivinen EU:n kiertotaloutta tukevan lainsäädännön kehittämisessä ja varmistaa, ettei kierrätyspohjaisille tuotteille luoda lakiteknisiä esteitä.
  • SBB kannattaa toimenpidettä, että viranomaisten yhteistyötä kiertotaloushankkeissa kehitetään (sivu 40). SBB esittää, että mukaan työhön otettaisiin kiinteästi myös AVI, Tukes, ELY-keskukset. Esitämme myös, että toimenpiteen jalkauttamisessa tehdään tiivistä yhteistyötä uusiutuvan energian tuotantolaitosten viranomaismenettelyiden kanssa erityisesti niiden toimintojen osalta, jotka ovat jäämässä nopeutetun/määräaikaistetun luvitus ja muiden menettelyiden toteuttamisen ulkopuolelle (kts. Asia: HE 187/2020 vp ). Lakiesitys on parhaillaan eduskuntakäsittelyssä.
  • SBB esittää, että kehitetään nopeutetulla aikataululla EoW menettelyt kierrätyslannoitteille ja ravinteille (orgaaniset lannoitteet , epäorgaaniset, maaparannusaineet) sekä kasvualustoille. YM:lle ja MMM:lle tulee varata riittävät resurssit tähän työhön. Lisäksi kansallisessa lannoitelainsäädäntöuudistuksen yhteydessä tulee varmistaa hyvät puitteet kierrätys pohjaisten lannoitevalmisteiden jalostamiselle ja käyttämiselle. SBB osallistuu mielellään EoW-kriteerien laadintaan.
  • SBB kannattaa toimenpidettä, jossa pyritään lisäämään vähähiilisiä kiertotalousratkaisuja mm. julkisen sektorin rakentamisessa, energia ja infrastruktuurihankkeissa sekä palveluiden
    hankinnoissa. Aihe on erittäin ajankohtainen, sillä eduskunta tulee hyväksymään vuonna 2021 lain ajoneuvo ja liikennepalveluhankintojen ympäristö ja energiatehokkuusvaatimuksista (kts. VN/9330/2019 ). SBB pitää erittäin tärkeänä, että laissa mahdollistetaan liikennebiokaasun potentiaali hyödyntäminen täysimääräisesti.
  • Kannatamme ehdotusta, että kiertotalousverotusta arvioidaan (sivu 46). Jotta toiminta ei jäisi vain arvioinnin tasolle, niin toimenpiteen vaikuttavuuden parantamiseksi SBB esittää, että arvioinnin tulosten pohjalta ryhdytään nopeisiin kehitystoimenpiteisiin. Pidämme myös tärkeänä, että kierrätysteollisuuden sähköveroluokan alentaminen tehdään pikaisesti. Esitämme lisäksi, että osana arviointityötä arvioitaisiin laajemmin verotuksen mahdollisuuksia edistää kierrätyspohjaisia tuotteita, kuten kierrätysravinteita. SBB kannattaa toimenpiteitä, jossa selvitetään keinoja edistää kierrätysmateriaalien arvon ja markkinan syntymistä (sivu 69). Toimenpiteen vaikuttavuuden parantamiseksi SBB esittää, että selvitystyössä annetaan konkreettinen listaus toimenpiteistä aikataulutuksineen (toimet vuosina 2021-2023 sekä vuosina 2024-2027) ja vastuutahoineen. SBB pitää tärkeänä, että kiertotalousohjelman toimeenpanossa pystytään edistämään ravinnekierrätys ja kierrätyslannoitteiden ja -markkinoiden syntymistä. Asialla on kiire.
  • SBB kannattaa ehdotusta, että kunnat ja alueet ottavat kiertotalouden osaksi kuntastrategioita (sivu 81). Haluamme myös huomauttaa, että kiertotalousasiat tulisi linkittää kiinteästi myös kuntien liikenne-, Ilmasto- ja energiastrategioihin.

Lausunnon pyytäjä:

Ympäristöministeriö

Lausunto

Scroll to Top