Lausunto eduskunnan maa-ja metsätalousvalio-, ympäristö- ja talousvaliokunnille hallituksen esityksestä eduskunnalle laiksi biopolttoaineista ja bionesteistä annetun lain muuttamisesta

Lausunnon pyytäjä:

Eduskunta

Poimintoja SBB:n lausunnosta:

  • RED II:n toimeenpano on tärkeä asia biokaasusektorille, sillä kestävyysvaatimukset ovat tässä laajuudessaan toimialalle uusi asia. On myös huomattava, että soveltamisalan piiriin on tulossa lähivuosina lisää biokaasutoimijoita, sillä biokaasun liikennekäyttöä ja ravinteiden kierrätystä pyritään lisäämään Suomessa.
  • Lisäksi tärkeää on se, että RED II:n antaa yhteiset pelisäännöt kestävyyden arvoimiseksi ja osoittamiseksi kaikille uusiutuvan energian tuottajille Suomessa ja EU:n jäsenmaissa. Tämä edesauttaa biokaasun sisämarkkinoiden syntymistä ja vaikuttaa biokaasun kilpailukykyä suhteessa nestemäisiin biopolttoaineisiin. Olemme kiinnittäneet hallituksen esityksessä huomioita seuraaviin asiakohtiin.
  • SBB:n mielestä lakiesitys vastaa asetettuihin tavoitteisiin. Lakiesitys on mielestämme kokonaisuutenaan hyvin laadittu, ja se vastaa työryhmän loppuraportissa esitettyjä suosituksia. SBB on pysyvänä asiantuntijajäsenenä osallistunut kestävyyskriteeridirektiivin uudistamisen kansallista toimeenpanoa selvittäneen työryhmän työhön.
  • SBB:n mielestä biokaasua koskevat erityiskysymykset on otettu hyvin huomioon lakiesityksessä, lain perustelumuistiossa (s. 20) sekä kestävyyskriteerityöryhmän loppuraportin suosituksissa.
  • SBB pitää hyvänä sitä, että TEM on ryhtynyt kansalliseen toimeenpanoon riittävän ajoissa ja päättäväisesti. Toiminnanharjoittajille tulee jäädä riittävästi aikaa kestävyysjärjestelmien kehittämiseen, minkä vuoksi olisi tärkeää, että kestävyyslain muutos saataisiin vahvistettua mahdollisimman nopeasti. Energiavirastolle tulee osoittaa riittävät resurssit uusien velvoitteidensa hoitamiseen.
  • Lisäksi haluamme korostaa sitä, että tämän lain jatkotyö on yhtä tärkeää kuin itse laki. Työ myös kestävyyslain osalta jatkuu, kun TEM luonnostelee asetusta ja Energiavirasto ohjeistusta, biokaasun kannalta nämä ovat keskeisiä toimeenpanon kannalta. On tärkeää, että niissä noudatetaan työryhmän loppuraportissa esitettyjä suosituksia. Koska tämä kestävyyslaki on luonteeltaan puitelaki, niin sillä on täten vaikutusta useisiin muihin säädöksiin kuten jakeluvelvoitteeseen. Kestävyyslain toimivuus nähdään täten vasta myöhemmin. On myös muistutettava, että on tärkeää, että  EU-säädösten toimeenpannaan onnistuneesti jäsenmaissa.

Lausunto

Scroll to Top