LAUSUNTO biomassojen ravinteiden kierrätystä edistäviin toimenpiteisiin myönnettävästä väliaikaisesta valtionavustuksesta annetun valtioneuvoston asetuksen (382/2016) 4 §:n 5 momentin ja 26 §:n muuttamista koskevasta asetusluonnoksesta.

Lausuntopyyntö biomassojen ravinteiden kierrätystä edistäviin toimenpiteisiin myönnettävästä väliaikaisesta valtionavustuksesta annetun valtioneuvoston asetuksen (382/2016) 4 §:n 5 momentin ja 26 §:n muuttamista koskevasta asetusluonnoksesta

VN/22882/2022    &  VN/22882/2022-MMM-1

Poimintoja SBB:n lausunnosta:

  • Meillä ei ole huomautettavaa itse asetusmuutokseen eikä perustelumuistioon. Koska asetusmuutoksessa viitataan kuitenkin yleiseen ryhmäpoikkeusasetukseen ja koska perustelumuistiossa myös annetaan arvioita uusien ryhmäpoikkeusasetusten käyttöönotosta, niin tämän vuoksi koemme aiheelliseksi tuoda tietonne huolemme yleisen ryhmäpoikkeusasetuksen toimeenpanoon liittyen. Komissio pyytää parhaillaan kommentteja ehdotusluonnoksesta komission asetukseksi tiettyjen tukimuotojen toteamisesta sisämarkkinoille soveltuviksi perussopimuksen 107 ja 108 artiklan mukaisesti annetun asetuksen (EU) N:o 651/2014 muuttamisesta (valtiontukien yleisen ryhmäpoikkeusasetuksen muuttaminen) (kts. U-jatkokirjeluonnokseen U 71/2021 vp).

Lausunnon pyytäjä:

Maa- ja metsätalousministeriö

Lausunto

Scroll to Top