Lausunto aiheeseen E 99/2018 vp Valtioneuvoston selvitys: Komission tiedonanto EU:n biotalousstrategian päivityksestä

Asia: E 99/2018 vp Valtioneuvoston selvitys: Komission tiedonanto EU:n biotalousstrategian päivityksestä https://www.eduskunta.fi/FI/vaski/Liiteasiakirja/Documents/EDK-2023-AK-15312.pdf

Yhteenveto SBB:n lausunnosta:

  • Suomen kanta on mielestämme hyvä. Se antaa hyvät eväät EU-tasoisen biotalousstrategian päivittämiseksi. Suomen kannassa on hyvin laajennettu biotalouden käsitettä ja ymmärretty sen moninaisuus. Siinä on nyt mukana aikaisempaa laajemmin kiertotalouden toimenpiteitä, kuten biokaasu ja ravinteiden kierrätys. Suomen kannassa on hyvin esillä myös uudet asiat kuten vetytalous. Suomen kannassa voisi myös näkyä se, että olisi erittäin tärkeää saada biotalousasiat osaksi seuraavan komission työohjelmaa: biotalous yhdistettynä kiertotalouteen on erittäin kiinteästi yhteydessä energia- ja materiaaliomavaraisuuteen sekä luonnonvarojen hyödyntämiseen ylipäätänsä.
  • On tärkeää, että EU:ssa on myös jatkossa biotalousstrategia, koska se niputtaa luonnonvaroihin liittyvät asiat yhteen ja kytkee ne osaksi muuta tekemistä. Biotaloudella on suuri potentiaali, mutta mielestämme sen mahdollisuuksia ei tunnisteta riittävän laajasti EU:ssa. On tärkeää, että EU:n biotalouspolitiikka on aidosti vaikuttavaa, eikä jää ainoastaan strategiapaperitasolle
  • Suomelle on tärkeää pitää biotalous EU-agendalla myös jatkossa. Jotta tämä onnistuu, tulee Suomen ymmärtää tarkasti se, mitkä ovat muiden maiden intressit biotalousasioita kohtaan.
  • Olisi tärkeä luoda entistä tiiviimpi yhteys bio- ja kiertotaloustoimenpiteiden välille. Suuntana tulisi olla kestävä bio-kiertotalous.

Biotalous on horisontaalinen asia. On tärkeää tunnistaa sen yhteys kiertotalous-, energia-, ilmasto-, ympäristö- ja talouspolitiikkojen kanssa.

Lausunnon pyytäjä:

Eduskunnan maa- ja metsätalousvaliokunta

Lausunto

Scroll to Top