Kommentit valtakunnalliseen jätesuunnitelmaan vuoteen 2027 – kierrätyksestä kiertotalouteen

Valtakunnallinen jätesuunnitelma vuoteen 2027 – kierrätyksestä kiertotalouteen
Lausuntopyynnön diaarinumero: VN/16121/2020

Poimintoja SBB:n lausunnosta:

  • Biojätteen käsittelyn kapasiteetin tarpeen osalta olemme samoilla linjoilla, että nykyinen laitoskapasiteetti ei vielä käy täydellä kapasiteetilla. Kuitenkin tarvetta uudelle laitoskapasiteetille on vielä. Biojätteestä tulee olemaan kova kilpailu. Vuoden 2021 aikana valmistuu noin 110 000 GWh uutta biokaasun tuotantokapasiteettia, joka on biojäte- ja lietepohjaista.
  • 3.5 Jätehuollon investointitarpeet ja taloudellisen ohjauksen tarve -osiossa voisi mainita, että laitosinvestoitutukia ja erilaista kokeilurahoitusta on mahdollista saada Kestävän kasvun ohjelman (RRF) kautta, mikä tuo vuosille 2021-2023 korotetut määrärahat esimerkiksi TEM:n alaisiin energiainvestointitukiin, MMM:n maatilojen ja maaseutujen investointitukiin ja YM:n kiertotalousohjelman toimeenpanoon.
  • Kannatamme 6b tavoitta (biojätteen erilliskeräys 65%). Toivoisimme, että tavoitteen yhteydessä mainitaan selkeästi aikataulu (vuosi 2027?). Tavoite on tiukka, mutta realistinen. Tavoitteen saavuttamiseksi toimenpide 6.2 on erittäin tärkeä. Myös toimenpiteet 6.5 ja 6.6. ovat tärkeitä erilliskerätyn biojätteen laadun varmistamiseksi.
  • 6.9 toimenpide on tärkeä. Haluamme kuitenkin muistuttaa, että tiivis yhteistyö eri ministeriöiden välillä on välttämätöntä. Perinteinen vastuunjako jäte- ja tähdepohjaisten syötteiden osalta ei jatkossa toimi, kun kiertotalousajattelu murtaa perinteisiä sektorirajoja.
  • 6.10 toimenpide on tärkeä. Nyt lainsäädäntö on epäselvä, mikä hidastaa investointeja. Myös ministeriöiden kehitysrahojen suuntaaminen on vaikeaa, koska suuntaviivat eivät ole selkeät. Vuoden 2022 aikana tulisi saada asian saralla selkeitä edistysaskelia ja vuoden 2023 aikana jo selkeät suuntaviivat lainsäädännössä. Orgaanisten jätteiden Eow-tarkastelua olisi tarpeen laajentaa myös muuhun kuin maatalouskäyttöön, eli mukaan myös viherrakentaminen.
  • Kannatamme 6.13-toimenpidettä. Laatulannoite-järjestelmä ylläpito on sujunut suunnitelmien mukaisesti.
  • Kannatamme 6.15-toimenpidettä, sillä julkiset hankinnat ovat tältä osin hyödyntämättä. Laatulannoite-järjestelmää ja muita vapaaehtoisia menetelmiä voitaisiin hyödyntää hankintaohjeistuksessa.

Lausunnon pyytäjä:

Ympäristöministeriö

Lausunto

Scroll to Top