Kirjallinen lausunto: VNS 7/2022 vp Valtioneuvoston selonteko maankäyttösektorin ilmastosuunnitelmasta

VNS 7/2022 vp: Valtioneuvoston selonteko maankäyttösektorin ilmastosuunnitelmasta

Poimintoja SBB:n lausunnosta:

  • Kannatamme kaikkia toimia, jotka lisäävät turvemaiden nurmipeitteisyyttä. Nurmen vaikutus on positiivinen paitsi ilmastopäästöjen vähentämisen näkökulmasta, myös luonnon monimuotoisuuden vahvistamisen näkökulmasta.
  • Esitämme täten, että tältä osin suunnitelmaa täydennetään. Nyt suunnitelma tarjoaa lähinnä keppiä metsäkadon ehkäisemiksi. Ravinnekiertokorvaus (tai ravinteiden kiertoon perustuva biokaasun tuotantotuki kuten on mainittu KAISU:ssa sivulla 113), jota MMM parhaillaan valmistelee hallitusohjelmakirjauksen pohjalta, voitaisiin käyttää porkkanana lannan kuljettamiseen pois ravinnetaseeltaan ylijäämäisiltä alueilta. Ravinnekiertokorvaus mahdollistaa tämän teknisesti, mutta se tarvitsee riittävät vuosittaiset määrärahat, jotta sillä on haluttu ohjausvaikutus.
  • Kannatamme kaikkia toimenpiteitä, jotka edistävät hiiliviljelyä. Hiiliviljelyyn on tarvetta satsata laaja-alaisesti niin t&k-tuilla ja kokeiluilla että säädöskehityksen kautta (kansallinen ja EU).
  • Toimenpiteeseen 7.7. esitämme, että kierrätysravinne- ja maanparannusaineet otetaan yhdeksi pilotiksi.
  • Kannatamme, että myös jatkossa toimialojen ilmastotiekarttatyöllä on suuri painoarvo kansallisista päästövähennystoimista päätettäessä niin pk-, taajanjako- kuin maankäyttösektoreilla. Arviomme mukaan toimia ravinteiden kierrätyksen lisäämiseksi voitaisiin edelleen lisätä sekä KAISU:ssa ja MISU:ssa, mikä toisi lisäpäästösäästöjä maatalouden ja maankäyttösektorin lisäksi myös liikennesektorilla, jos kierrätyksen yhteydessä tuotetaan myös liikennebiokaasua.
  • Määrätietoisen ilmastotyön varmistamiseksi esitämme uutena toimenpiteenä, että Suomi osallistuu proaktiivisesti maatalouden seuraavan rahoituskehyksen uudistustyöhön (ns. beyond CAP27).

Lausunto

Scroll to Top