Kirjallinen lausunto: VNS 6/2022 vp Valtioneuvoston selonteko Hiilineutraali Suomi 2035 – kansallinen ilmasto- ja energiastrategia

VNS 6/2022 vp: Valtioneuvoston selonteko Hiilineutraali Suomi 2035 – kansallinen ilmasto- ja energiastrategia

Poimintoja SBB:n lausunnosta:

  • Pidämme ilmastopapereita tarpeellisina ja mielestämme ne vastaavat hyvin niille asetettuihin tavoitteisiin, eli kokoavat yhteen taustatiedon ja kertovat nykyiset ja jo päätettävät toimet.
  • Ilmastopapereiden osalta keskeisessä roolissa on seuraavaksi toimenpiteiden toteuttaminen ja toimenpiteiden seuranta.
  • Biokaasuohjelma tulisikin päivittää ja ulottaa se vähintään vuoteen 2030 asti. Koordinoinnin ja toimeenpanon parantamiseksi olisi tärkeä myös, että biokaasuasioita käsittelemään perustetaan säännöllisesti yli hallituskausien kokoontuvat työryhmä, joka koostuu YM:n, MMM:n, TEM:n, LVM:n ja VM:n korkeista virkamiehistä. Työryhmän koordinoinnista voisi vastata valtioneuvoston kanslia.
  • Biokaasun edistämistä tulee jatkaa myös tulevina vuosina. Seuraavina vuosina tullaan toimeenpanemaan lukuisia komission 55-valmiuspaketin säädösesityksiä, joista osa koskee biokaasua suoraan ja osa välillisesti. Nyt biokaasua koskevat päätöksenteko on hajautunut eri ministeriöihin (TEM, MMM, YM, VM, LVM).
  • Biometaanin ja biokaasun saatavuuden osalta tulisi varmistaa, että määrätietoisesti synnytetään maatalouden jäte-, tähde- ja lantapohjaista uutta biometaanin ja biokaasun tuotantoa Suomeen.
  • On erittäin tärkeää, että kansallinen liikennepolitiikka on johdonmukaista, sillä vaihtoehtoiset käyttövoimat tarvitsevat investointeja koko arvoketjussa (energian tuotanto, jakelu ja ajoneuvot).
  • Esitämme, että jatkotyössä mietitään pikaisesti, miten biokaasua käytännössä voidaan lisätä työkoneissa. Keskeisiä kysymyksiä ovat ainakin biokaasun verotus kaasuverkossa, biokaasun päästökauppakelpoisuuden varmistaminen, bioöljyn jakeluvelvoite sekä toimet, jotka kannustavat biokaasun käyttöön maataloussektorilla, kuten traktoreissa ja viljakuivureissa

Lausunnon pyytäjä:

Eduskunnan ympäristövaliokunta

Lausunto

Scroll to Top