Juttusarja biokaasulaitoksista: pieni biokaasulaitos

WE LOVE BIOGAS_PIENI

Tämä on juttusarja erikokoisista biokaasulaitoksista: pienet, keskisuuret ja suuret. Tässä artikkelissa esitellään pienen mittakaavaan, jonka syötemäärä on noin 10 000 tonnia vuodessa, biokaasulaitokseen liittyviä huomioita. 

Maatilamittakaavan biokaasun tuotanto

Kirjoittajat: Mika Arffman ja Toni Taavitsainen, Envitecpolis Oy
Juttu julkaisu Biokaasu-lehti 1/2019

Kuva: Suvi Voutilainen, Avena Design
Kuva: Suvi Voutilainen, Avena Design

Energiaomavaraisuus, ravinteiden yhä tehokkaampi kierrättäminen ja ostolannoitelaskun pienentäminen, hajuhaittojen vähentäminen sekä lietteen levityskustannusten ja kuivikelaskun pienentäminen. Siinä listaa keskeisimmistä hyödyistä, joiden pohjalta kiinnostus maatilakohtaista biokaasuntuotantoa kohtaan yleensä on lähtenyt liikkeelle. Myös liikennepolttoaineen valmistaminen, omien työkoneiden muuttaminen biokaasukäyttöisiksi ja liikennebiokaasun myyminen tulevaisuudessa kiinnostavat maatiloja. Viime aikoina keskusteluun ovat nousseet myös hiilipäästöt ja tilakohtaisten biokaasulaitosten mahdollisuudet hiilipäästöjen vähentämisessä. Viimeisen kolmen vuoden aikana Suomeen on valmistunut useampia maatilamittakaavan biokaasulaitoksia, missä monet edellä kuvatuista hyödyistä ovat toteutuneet ja edellytykset investoinnille ovat täyttyneet. Uusia laitoksia on rakentunut mm. Valtimolle, Utajärvelle, Vimpeliin, Toholammille ja Ruskoon. Myös Palopurolla Hyvinkäällä toimii maatilan yhteydessä maatalouden syötteisiin pohjautuva biokaasulaitosyhtiö, missä tila on osakkaana.

Suomalainen maatilakenttä on ollut jo pidemmän aikaa rakennemuutoksessa ja muutos näyttää jatkuvan kiivaana. Tilojen koko on kasvanut ja kasvaa koko ajan, mikä osaltaan on vaikuttanut maatilakokoluokan biokaasuinvestointien liikkeelle lähtöön. Pistemäinen ympärivuotinen energiakäyttö on yhä suurempaa ja toisaalta muodostuvat liete- ja lantamäärät mahdollistavat yhä paremmin biokaasun kannattavan tuotannon.

Yksi keskeisimmistä haasteista maatilamittakaavan biokaasun tuotannossa on edelleen kuitenkin tapauskohtainen kannattavuus. Energiatuotannossa muodostuu sähkön lisäksi merkittävä määrä lämpöä, jolle useassa kohteessa on haasteena löytää euroiksi muutettava käyttökohde. Ravinnevaikutukset ovat myös hyvin tapauskohtaisia ja niistä on ollut vielä rajallisesti tutkittua tietoa saatavissa eli, mitkä ovat biokaasulaitoksen todelliset euromääräiset ravinnevaikutukset kussakin kohteessa. Tieto lisääntyy koko ajan biokaasulaitosten käyttökokemusten karttuessa ja mm. Toholammilla olevalta Wensströmin tilan biokaasulaitokselta on saatu tänä kesänä positiivisia viestejä lannoitelaskun merkittävästä pienentymisestä. Samaa viestiä on kuultu jo pidemmän aikaa Suomussalmella toimivasta Huutolan tilan biokaasulaitoksesta, missä vuosittainen lannoitelasku on ollut 5000 – 10000 € pienempi kuin ennen biokaasulaitosta. Biokaasulaitoksen mädätejäännöksestä valmistetun kuivikkeen käyttö ja sitä myötä saatavat säästöt kiinnostavat tiloja. Raakalannasta separoitavan kuivikkeen käytöstä tietoa ja kokemuksia on jo saatavilla, mutta biokaasulaitoksen mädätejäännöksestä valmistetusta kuivikkeesta tutkimustietoa on hyvin vähän. Näin ollen kuivikevaikutuksen huomioiminen kannattavuuslaskelmissa on tehtävä varovaisesti ja huomioitava aina tapauskohtaisesti tilan omat ajatukset kierrätyskuivikkeen käytöstä.

Maatilamittakaavan biokaasulaitosten investointiavustukset ovat olleet jo useamman vuoden hyvällä tasolla ja useat investoijat ovat saaneet täyden 40 %:n investointiavustuksen. Toiseksi keskeiseksi haasteeksi maatilamittakaavan biokaasuinvestointien toteutumisessa on muodostunut yksityisrahoitus. Monilla maatiloilla on taustalla isoja laajennusinvestointeja, lainakanta on suuri ja vakuudet ovat käytössä. Biokaasuinvestoinnit ovat vielä suhteellisen tuntemattomia, pidempiaikaisia käyttökokemuksia on vielä rajallisesti ja tämän vuoksi pankit ovat olleet rahoituksessaan varovaisia.

Pääministeri Rinteen hallitusohjelmassa biokaasu on nostettu vahvasti esille. Hallitusohjelma mukaisesti on käynnistetty lokakuussa 2019 Biokaasuohjelman valmistelutyöryhmän työ. Useissa viime aikaisissa keskusteluissa maatilallisten kanssa onkin noussut esille odottava tunnelma ko. työryhmän ja hallituksen biokaasulinjauksia kohtaan. Esillä ovat olleet myös toiveet siitä, että toimialaa kehitetään määrätietoisesti eteenpäin siten, että edellytyksiä eri kokoluokan ml. maatilamittakaavan biokaasuinvestointien toteuttamiseksi saadaan parannettua edelleen.

Investointien määrän kasvaessa, käyttökokemusten ja yleisen tietoisuuden karttuessa, teknologian kehittyessä, maatilojen kokoluokan edelleen kasvaessa sekä ilmastotyön edetessä näyttää vahvasti siltä, että maatilamittakaavan biokaasuinvestoinnit tulevat yleistymään. Vahvana tavoitteena onkin hyvä pitää sitä, että biokaasusta tulee maatiloille maidon, lihan ja kasvintuotannon rinnalle uusi myytävä tuote, mikä osaltaan parantaa maatilojen kilpailukykyä.

 

 

Suomen Biokierto ja Biokaasu ry

Suomen Biokierto ja Biokaasu ry, SBB, on ravinteiden kierrätyksestä ja biokaasun edistämisestä kiinnostuneiden yritysten ja yhteisöjen perustama valtakunnallinen yhdistys.

Scroll to Top