Hallituksen esitys eduskunnalle sähköalan ja fossiilisten polttoaineiden alan väliaikaisia voittoveroja koskevaksi lainsäädännöksi

HE 320/2022 vp: Hallituksen esitys eduskunnalle sähköalan ja fossiilisten polttoaineiden alan väliaikaisia voittoveroja koskevaksi lainsäädännöksi

Verojaosto tiistai 24.01.2023

Poimintoja SBB:n lausunnosta:

  • Suomen Biokierto ja Biokaasu ry:n mielestä lakia ei tulisi soveltaa pieniin sähköntuottajiin. Nyt esitetty soveltamisraja ei kuitenkaan rajaa pieniä toimijoita soveltamisalan ulkopuolelle. Nyt lakiesitys eroaa merkittävästi eriyttämisasetuksen 1305/2019 pykälästä 2, jonka mukaan eriytettäessä sähköliiketoimintoja muista liiketoiminnoista katsotaan merkitykseltään vähäisiksi sellaiset sähköliiketoiminnat, joiden yhteinen liikevaihto on alle 10 prosenttia yhteisön tai laitoksen liikevaihdosta ja suuruudeltaan alle 500 000 euroa vuodessa. Myös EU-asetuksen mukaan jäsenmaat voivat jättää luottokaton soveltamisalan ulkopuolelle pienet sähköntuottajat eli enintään 1 megawatin kapasiteetin sähköntuotantolaitoksissa tuotettu sähkö.
  • Pidämme tärkeänä pykäläkohtaisissa perusteluissa olevaa kirjausta pykälän 2 momentin osalta, jonka mukaan ”sisäisen sähköliiketoiminta kattaisi myös tilanteet, jossa yrityksen tai konsernin sisällä kulutettava sähkö teknisesti kiertäisi sähköpörssin kautta.”

Lausunnon pyytäjä:

Eduskunnan valtiovarainvaliokunnan verojaosto

Lausunto

Scroll to Top