Fossiilittoman liikenteen tiekartta – luonnos valtioneuvoston periaatepäätökseksi kotimaan liikenteen kasvihuonekaasupäästöjen vähentämisestä

Lausuntopyynnön diaarinumero: VN/9996/2019

Poimintoja SBB:n lausunnosta:

 • SBB pitää arvokkaana sitä, että tiekarttaa on valmisteltu tiiviissä yhteistyössä sidosryhmien kanssa. Arviomme mukaan tiekarttaehdotus on tasapainoinen kokonaisuus, ja siinä on hyvin huomioutu eri käyttövoimien tuomat päästövähennysmahdollisuudet. Laaja käyttövoimavalikoima mahdollistaa Suomen kansallisten vahvuuksien kehittämisen ja hyödyntämisen.
 • SBB kannattaa tiekarttaehdotuksessa esitettyjä toimenpiteitä kaasuautoilun ja liikennebiokaasun edistämiseksi. Tältä osin ehdotus on linjassa Fossiiliton liikenne tiekartta -työryhmän suositusten kanssa.
 • SBB:n arvion mukaan tiekarttaluonnoksessa esitetyt arviot kaasuajoneuvojen lukumääristä ovat realistisia, mutta niiden realisoituminen edellyttää määrätietoista panostusta sekä biokaasun tuotannon että biokaasun kysynnän kasvattamiseksi.
 • TAVOITTEET: Esitämme, että osana päivitettävää ilmasto- ja energiastrategiaa asetetaan vähintään 2,5 TWh biometaanin käyttötavoite tieliikenteessä vuodelle 2030. Tämä riittäisi noin 145 000 kaasukäyttöiselle paketti- ja henkilöautolle ja noin 6000 kaasukäyttöiselle raskaalle ajoneuvolle.  Toimenpiteet kaasuajoneuvojen lukumäärän lisäämiseksi, jakeluinfran laajentamiseksi sekä biokaasun tuotannon lisäämiseksi tulisi myös linjata tämän tavoitteen saavuttamiseksi. Tieliikenteen lisäksi biometaanin käyttöä tulisi edistää myös laivaliikenteessä ja teollisuudessa. Toimiala on esittänyt arvioin, että biokaasun tuotanto olisi 4 TWh vuonna 2030, kun taloudellistekninen tuotantopotentiaali on noin 10 TWh (kts. www.biokaasu2030.fi).
 • VEROTUS: SBB pitää hyvänä asiana sitä, että tiekarttaehdotuksessa esitetään ehdotuksia myös liikenteen kokonaisverotusuudistuksen osalta, vaikka liikenteen verotusta koskevat konkreettiset ehdotukset on määrä tehdä valtiovarainministeriön liikenteen verotyöryhmässä keväällä 2021. Pidämme tärkeänä, että energia- ja liikenneverotusuudistus (valmiste-, polttoaine-, auto- ja ajoneuvoverot) edistää biokaasun käytön yleistymistä autoissa, biokaasu säilyttää kilpailukykynsä suhteessa fossiilisiin polttoaineisiin ja kokonaisveroratkaisu tukee siirtymistä kohti vähäpäästöisiä ratkaisuja. Ilmasto- ja ympäristötavoitteiden varmistamiseksi on tärkeää, että liikenteen käyttövoimien verotusta katsotaan kokonaisuutena.

Lausunnon pyytäjä:

Liikenne- ja viestintäministeriö

SBB:n kokoama listaus biokaasun ja kaasuautoilun kannalta keskeisimmistä fossiilittoman liikenteen tiekartan toimenpide-ehdotuksista:

Vaihe: Oikeudenmukaista siirtymää tukevat toimenpiteet

 • Sisällytetään biokaasu ja sähköpolttoaineet jakeluvelvoitteeseen ja nostetaan jakeluvelvoitetta 34 prosenttiin.
 • Jatketaan ja korotetaan liikennesähkön ja –kaasun julkisen jakeluinfrastruktuurin tukea. Kaasuautojen tankkausasemien tukemiseen varataan 5 M€/vuosi eli yhteensä 20 M€ vuosille 2022-2025.
 • Vaikutetaan EU:n henkilö- ja pakettiautojen CO2-raja-arvojen valmisteluun niin, että autojen CO2-päästöt ovat selvästi nykyistä pienemmät vuoteen 2030 mennessä ja että kaasukäyttöiset henkilö- ja pakettiautot huomioidaan raja-arvoissa omana kokonaisuutenaan.
 • Jatketaan nykyisiä konversiotukia vanhan bensiiniauton muuttamiseksi etanoli- tai kaasukäyttöiseksi.
 • Toteutetaan romutuspalkkiokampanja tai -kampanjoita.
 • Otetaan käyttöön uusi hankintatuki sähkö- ja kaasukäyttöisille pakettiautoille.
 • Otetaan käyttöön uusi hankintatuki sähkökäyttöisille kuorma-autoille. Jatketaan ja korotetaan kaasukäyttöisten kuorma-autojen hankintatukea.
 • Ryhdytään määrätietoisesti toteuttamaan puhtaiden ajoneuvo- ja palveluhankintojen direktiiviä Suomessa.
 • Käynnistetään ajoneuvoihin ja vaihtoehtoisiin käyttövoimiin liittyvä laaja tutkimusohjelma.

2. Vaihe: Lisäkeinot liikenteen päästövähennystavoitteiden aikaansaamiseksi (vaihe 2)

 • Jakeluvelvoitteen kasvattaminen

3. Vaihe: Muut päästövähennyskeinot (vaihe 3 ehdollisena toimenpiteenä)

 • Viimeistään syksyllä 2021 hallitus arvioi ja päättää mahdollisesta kansallisten lisätoimien tarpeesta (mm. fossiilisten polttoaineiden kansallinen päästökauppa ja ajokilometreihin ja tieluokkiin perustuva liikenneveromalli), jotta liikenteen päästöt puolitetaan vuoteen 2030 mennessä.

Tiekartan tavoitteet ja toimet vuoteen 2045:

 • Liikennekäytössä on noin 5–6 TWh vastaava määrä biokaasua.
 • Vaihtoehtoisten teknologioiden (sähkö, kaasu) osuus koko autokannassa kasvaa mahdollisimman lähelle sataa prosenttia vuonna 2045.
 • Korvataan liikenteen fossiiliset polttoaineet (bensiini, diesel ja maakaasu) sähköllä ja kestävästi tuotetuilla uusiutuvilla polttoaineilla.
 • Seurataan vaihtoehtoisten käyttövoimien jakeluinfran kehittymistä ja otetaan käyttöön uusia toimia verkon kattavuuden varmistamiseksi, jos tarve vaatii.
 • Huolehditaan siitä, että autokannan uusiutumisen vauhti vastaa liikenteelle asetettuja päästövähennystavoitteita. Jos autokannan keski-ikä uhkaa uudelleen kääntyä kasvuun, otetaan käyttöön uusia taloudellisia ohjauskeinoja suunnan muuttamiseksi.

Muissa yhteyksissä päätettävät toimenpiteet:

 • Tuetaan biokaasun tuotannon käynnistämistä energiatuilla ja ravinnekiertokorvauksilla. Päätökset rahoituksesta tulisi tehdä osana kansallisen energia- ja ilmastostrategian päätöksentekoa 2021.
 • Tuetaan sähköpolttoaineiden tuotannon käynnistämistä T&K&I-rahoituksella ja energiatuilla.
 • Nolla- ja pienipäästöisten autojen autoverotuksen muuttaminen.
 • Ajoneuvoverotuksen muuttaminen (käyttövoimavero ja perusvero).
 • Sähkö- ja kaasukäyttöisten henkilöautojen käyttövoimaverotuksen muuttaminen.

 

Lausunto

Scroll to Top